Utbildning | Sverigedemokraterna i Borås

Utbildning

Sverigedemokraterna Borås vill


⇒ Förlägga nya skolor på platser fria från större vägar och nära till grönområde            ⇒ Bevara bygd- och småskolorna
⇒ Verka för att integrera genom svenskspråkigt lärande                                                 ⇒ Verka för en större samverkan mellan polis och skolan
⇒ Förbättra och prioritera utbildningar som riktar sig mot bristyrken                               ⇒ Implementera mer rörelse i skolorna
⇒ Införa skriftliga ordningsomdömen i skolorna                                                               ⇒ Anställa mer kringpersonal till skolorna och låta lärare var just lärare
⇒ Införa plikt- och jourskolor för att flytta på mobbaren – inte offret!

Hela vårt demokratiska samhällsbygge står och faller med utbildning. Framtidens företag kommer i tilltagande utsträckning söka sig till länder där de kan hitta kompetens. Trots de stora ord övriga partier lockar med så står tyvärr det svenska utbildningssystemet inför stora problem, så som generellt låga resultat och otrygga skolmiljöer.

Skolan skall präglas av en trygg miljö för både elever och personal. All form av mobbning och trakasserier skall motverkas och respekten för lärarna skall respekteras. Dagens problematik i form av gängbildningar och öppen kriminalitet i och utanför Borås skolor sprider skräck bland både lärare och elever. Detta är något kommunen självfallet inte kan acceptera.
Skolresultatet är samtidigt beroende av de lokaler som undervisningen sker i. Dåligt anpassade och undermåliga salar och hela fastigheter behöver bättre anpassas / utökas till skolans nuvarande och framtida krav.

Skolorna i Borås befinner sig i ett svårt läge. Vägen ur detta elände kommer att ta tid och kräver en rad åtgärder. Kommunen ska erbjuda jourskolor för elever med anpassningssvårigheter och normbrytande beteenden. Dessa elever har ett stort behov av att komma bort från det ordinarie klassrummet för att komma tillrätta med sina bekymmer. Detta blir en tydlig signal för övriga elever, att vissa beteenden inte är acceptabla och får konsekvenser. Samtidigt får de övriga eleverna en bättre studiemiljö. Pliktskolor är en annan form av skola som behöver införas. Denna skolform är för de elever som gjort sig skyldiga till grova brott. Idag har vi elever i den ordinarie grundskolan som gjort sig skyldiga till våldtäkt, grovt rån och misshandel mm.

Vi vill leverera en långsiktig skolpolitik. Vi kan inte ha ett skolsystem som kastas mellan ideologiska motpoler vid varje maktskifte. Därför vill vi lokalt arbeta för långsiktiga hållbara lösningar på lärarnas arbetsmiljö, karriärmöjligheter, och löneutveckling. Dagens lärare bör avlastas och stödjas för att kunna vara just lärare. Satsningar på kringpersonal leder till mer kvalitativ undervisningstid för lärare och elever samt minskar felaktigt nyttjande av personalens kompetens.

Den svenska skolan ska vara en fristad – fri från hinder som social klass, etnicitet eller religion kan skapa. Barn skall ges möjligheten att utveckla sina talanger, komma över sina svagheter och få en förståelse för hur man som medborgare kan leva i detta land och bidra till att göra det starkare och bättre. Vår svenska skola har en mycket viktig roll att spela framöver. Vi står idag inför stora förändringar av vårt samhälle, vare sig vi vill det eller inte. Rotlösheten och splittringen breder ut sig bland människor, medan krav på nya kunskaper och kompetenser i en föränderlig ekonomi ständigt gör sig påminda.

Den svenska skolan kan och ska stärka vägen till samhörighet och återskapa tilltron till vårt samhälle. Den ska på ett inkluderande sätt öppna dörren till den gemenskap som vår nation utgör. Vår svenska skola ska tydliggöra individens friheter och möjligheter, men också hennes plikter och skyldigheter.