Trygghet | Sverigedemokraterna i Borås

Trygghet

Sverigedemokraterna Borås vill


⇒ Att personal som arbetar med barn och äldre ska uppvisa utdrag ur belastningsregistret   ⇒ Utbilda, stödja och uppmuntra bildandet av nattvandringsgrupper

⇒ Införa kameraövervakning på brottsutsatta och känsliga platser                                          ⇒ Aktivt stödja, följa upp och utveckla lokala brottsofferjourer

⇒ Anställa Trygghetsvakter vars uppgift är att stödja rättsväsendet                                        ⇒ Att Borås Stad aktivt verkar för att kartlägga och lagföra brottslingar samt terrorister

⇒ Att Borås Stad ger mer resurser till rehabilitering av brottsoffer                                           ⇒ Förbättrar och utvecklar belysningen i stadens parker


Samhällets grundläggande organisation, utformandet av vår infrastruktur samt våra fysiska miljöer och det regelverk som omger dessa har en stor inverkan på medborgarnas trygghet, trivsel och hälsa. Principen om att hela Sverige ska leva är mycket viktigt för Sverigedemokraterna. Trygghet och tillit är två viktiga begrepp i den Sverigedemokratiska politiken. Vi kommer aldrig acceptera en kapitulation av samhället för kriminella organisationer, våldsbejakande extremism eller vandalism. För att bemöta den samhällsutveckling som finns satsar vi på utökad närvaro och förbättrade samarbeten med rättsväsendet. Varje medborgare skall känna sig trygg i Borås.

Sverigedemokraterna arbetar för rättvisare straff som står i proportion till brottet, bättre uppföljning av brottsoffers utsatthet, hårda tag mot utländska ligor, och en robust poliskår. Mycket inom detta politikområde ligger på riksdagens bord, där kriminalpolitiken är en av våra profilfrågor. Huvuddelen av trygghetspolitiken avgörs alltså på riksplanet. På lokal nivå kompletterar vi genom att arbeta med de brottsförebyggande och situationsbaserade frågorna.

En kommuns viktigaste uppgift inom brottsbekämpning är att arbeta förebyggande. Bättre belysning i otrygga miljöer och fler patrullerande väktare är exempel på förebyggande åtgärder som vi arbetar för. Med vår politik får vi en polisverksamhet som inte bara ges större resurser för att bekämpa den grova brottsligheten, utan även en polis som får större möjligheter att klara upp de mindre brott som idag ofta inte utreds alls.

Vi arbetar för en kvalificerad trygghetsnärvaro – Trygghetsvakter – vars syfte är att förstärka den lokala demokratin och säkerheten. Vi vill tillämpa övervakningssystem på de allmänna platser som är särskilt utsatta för kriminalitet och annan organiserad brottslighet. Polisen saknar idag resurserna för att punktmarkera de kriminella ligorna och då anser vi att kommunen måste bistå med de nödvändiga resurserna – tills dess polisen tilldelats tillräckliga resurser på nationell nivå.