Tiggeri | Sverigedemokraterna i Borås

Tiggeri

Sverigedemokraterna i Borås vill


⇒ Införa visumtvång för personer från varje EU-land som missbrukar den fria rörligheten           ⇒Utvisa hitresta som överträder förbudet

⇒ Stoppa tillgången till svensk välfärd för hitresta tiggare                                                             ⇒ Riva illegala bosättningar och debitera nedskräpningen

⇒ Debitera hemlandet för övriga kostnader som är förenade med hitrest tiggeri                          ⇒ Skattekollektivets resurser ska inte gå till potentiellt kriminella organisationer

⇒ Camping får inte ske på torg, begravningsplatser, kyrkogårdar, anläggningar för lek och idrott, parkeringsplatser som är avsedda för allmänheten och på kommunala badplatser.

⇒ Att tillstånd krävs från Polismyndigheten för insamling av pengar i bössor eller liknande, om insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning.


Den fria rörligheten är en av EU:s grundpelare, som ger människor möjlighet att röra sig fritt inom unionen. Det har även lett till ökad rörlighet för varor och tjänster. Genom den fria rörligheten har Sverige också fått ta del av den fattigdom och det utanförskap som existerar inom unionen.

Det tydligaste exemplet på detta är det organiserade tiggeri som numera förekommer i större delen av Sverige, i synnerhet i större orter. Huvudsakligen är det fråga om hitresta från Rumänien. Tiggeriet är delvis frivilligt, men det finns också rapporter om att tvång och prostitution är förknippade med dem som reser hit. Även byggandet av illegala kåkstäder med massiv nedskräpning som följd är ett växande problem.

Det är inte en hållbar situation att Borås stad ska ta ansvar för andra europeiska länders organiserade tiggeri. Vårt ansvar är begränsat till våra medborgare, som numera far illa av dessa hitresta och deras beteende.