Omsorg | Sverigedemokraterna i Borås

Omsorg

Sverigedemokraterna Borås vill


⇒ Implementera och utveckla voluntärförmedling                                                      ⇒ Erbjuda brukarna möjligheten till trevliga fritidsaktiviteter
⇒ Att alla vårdtagarna får en meningsfull sysselsättning                                           ⇒ Sprida kunskap om funktionshinder genom kommunens verksamheter
⇒ Att Borås kvalitetssäkrar organisationen och satsar på socialsekreterarna           ⇒ Implementera och utveckla nischade boenden
⇒ Erbjuda en samordning mellan förskola och trygghetsbostäder                             ⇒ Utveckla träffpunkterna i Borås serviceorter


Behovet av omsorg ökar i samhället och vår vision är att alla och envar skall leva ett så gott liv som möjligt. En förutsättning för att det skall bli så bra som möjligt är att vi gör rätt investeringar och att dessa investeringar riktas så att största möjliga nytta uppnås. Det ligger i kommunens vision att samhället tar tillbaka de viktigaste beståndsdelarna av omsorgen för att återigen leda arbetet och låta frivilligorganisationerna bli ett komplement; och inte ett substitut. Nationell solidaritet är ett bärande begrepp som innebär att vi tar hand om våra medborgare på ett säkert och omsorgsfullt sätt.

För att korttidsboende, dagverksamhet och avlösning i hemmet ska fungera som verkligt stöd för anhörigvårdarna krävs att tider anpassas efter anhörigvårdarens och vårdtagarens dygnsrytm och rutiner, exempelvis dagtjänst och hemtjänst med flexibla tider. De erbjudna aktiviteterna måste också anpassas efter individuella behov och önskemål så att vårdtagaren upplever samhörighet och gemenskap. Kommunen ska dessutom bedriva uppsökande verksamhet.

Vården av äldre och personer med funktionshinder ska resultera i en god levnadsstandard. Vi anser att goda förutsättningar till ett gott liv var dag skall gälla våra äldre och sjuka likväl medborgare som vårdas inom LSS. Vi vill höja ambitionsnivån inom dessa verksamheter och tillgodose en meningsfull sysselsättning som alla parter känner sig nöjda med. Servering av varm, näringsrik mat till stadens vårdtagare är en fortsatt ambition för oss.

Vi vill att Borås Stad arbetar mer aktivt för att skapa möjligheter för vidareutveckling av karriärmöjligheter inom vården. Att ha en bra personalvård och utvecklingsmöjligheter är det bästa och enklaste sättet att få nöjda vårdtagare. Något vi aldrig får glömma är att vår personal skapar något som är omöjligt att sätta en prislapp på, nämligen mänsklig värdighet och en god omsorg. Vi måste möjliggöra för personalen att hjälpa vårdtagarna på bästa sätt.