Kollektivtrafik och infrastruktur | Sverigedemokraterna i Borås

Kollektivtrafik och infrastruktur

Sverigedemokraterna Borås vill


⇒ Att Borås Stad inte blir delaktig i byggnationen av Götalandsbanan              ⇒ Att Borås Stad, tillsammans med Trafikverket, verkar för en kringled runt staden – inte genom

⇒ Att Borås Stad kräver att Trafikverket tar ansvar för sina gator och vägar     ⇒ Att Borås Stad ställer högre krav på de olika fiberaktörerna avseende restaurering av vägar och gator

⇒ Att Borås Stad förbättrar underhållet av det lokala vägnätet                          ⇒ Att Borås Stad utvecklar närtrafiken och har kvar kollektivtrafikstråken genom, och inte utanför, staden


Samhällets grundläggande organisation, utformandet av vår infrastruktur samt våra fysiska miljöer och det regelverk som omger dessa, har en stor inverkan på medborgarnas trygghet, trivsel och hälsa. Principen om att hela Sverige ska leva är mycket viktigt för Sverigedemokraterna. För att bland annat kunna garantera medborgare i alla delar av landet en godtagbar nivå av samhällsservice och tillgänglighet till en rimlig kostnad måste stat och kommuner behålla ett betydande mått av inflytande över infrastruktur och kollektivtrafik.

Sverigedemokraternas vision om Borås Stad innefattar en effektivisering av ägda samhällsresurser, samtidigt som en hög kvalitet erbjuds. Det är stadens uppgift att i största mån arbeta efter en god kvalitet av infrastruktur före nya projekt skapas. I många år har relevanta förvaltningar satts under hög ekonomisk press då förvaltningarnas ekonomiska resurser inte utvecklats i den utsträckning som erfordras med nya projekt. Detta har i sin tur tvingat förvaltningarna att prioritera delar av det lokala vägnätet, och som resultat har stadens invånare fått känna av effekterna i infrastrukturen. Det är därmed utav yttersta vikt att finansiera förvaltningarnas verksamhet i den utsträckning som krävs så att samhället skall ha möjlighet att uppbära en hög kvalitet; före nya projekt presenteras.

Stadsplanering och arkitektur måste vara anpassade efter människors behov och till vad vi vet om den mänskliga naturen. Detta innebär bland annat att man bör sträva efter att bygga miljöer som beaktar det mänskliga behovet av social samvaro, närhet till naturen, skönhet och symmetri. Man bör också bejaka platsens och invånarnas historia och identitet.

Sverigedemokraterna verkar för en avveckling av Borås Stads roll gällande Götalandsbanan i sin helhet och istället fokuserar på en restaurering av befintlig infrastruktur och järnväg.