Bostäder | Sverigedemokraterna i Borås

Bostäder

Sverigedemokraterna Borås vill


⇒ Verka för mer nybyggnad av hyreslägenheter med rimlig hyra               ⇒ Prioritera de kommunala medlemmarna på bostadsmarknaden

⇒ Förenkla för medborgare och företag att bygga.                                     ⇒Uppmuntra alternativa boendeformer för att öka utbudet av bostäder

⇒ Att nybyggnation sker i harmoni med sin omgivning                               ⇒ Placera stadens förvaltningar och företag i serviceorterna & bereda skolor & bostäder i deras nuvarande lokaler.

⇒ Förbättra tillgången på lägenheter genom att begränsa antalet mottagna nyanlända till Borås Stad.


En god byggkultur främjar landet i sin helhet. I dagens samhälle ser man en stor efterfrågan av bebyggelse, speciellt av bostäder, och det är då av sin yttersta vikt att tillmötesgå denna efterfrågan. Borås Stad har tyvärr inte gjort detta, och i flera fall har man satsat på ett felaktigt sätt. Detta har i sin tur lett till en stagnering av Borås Stad och därmed även hämmat stadens tillväxt. Fokus har istället riktats mot planeringen av Götalandsbanan och satt mycket mark i väntan på vidare besked. Som ett resultat av detta förväntas Borås Stad få en större efterfrågan när beslut fattats från Götalandsbanan; där förvaltningarna måste ha tillräckliga medel att möta snabbt och effektivt.

Samhällets grundläggande organisation, utformandet av vår infrastruktur samt våra fysiska miljöer och det regelverk som omger dessa har en stor inverkan på medborgarnas trygghet, trivsel och hälsa. Principen om att hela Sverige ska leva är mycket viktigt för Sverigedemokraterna. För att bland annat kunna garantera medborgare i alla delar av landet en godtagbar nivå av samhällsservice och tillgänglighet till en rimlig kostnad måste stat och kommuner behålla ett betydande mått av inflytande över infrastruktur och kollektivtrafik.

Stadsplanering och arkitektur måste anpassas efter människans och naturens behov. Detta innebär bland annat att man bör sträva efter att bygga miljöer som beaktar det mänskliga behovet av social samvaro, närhet till naturen, skönhet och symmetri. Man bör också bejaka platsens och invånarnas historia och identitet.

Sverigedemokraterna anser att Borås Stad snarast skall sammanställa en skrivelse till regeringen angående ett stoppat inflöde av nyanlända och asylsökande till Borås Stad. I skrivelsen skall samhällsekonomiska faktorer, brist på bostäder och arbeten ligga till grund.

Vi tycker att man ska ta fram förslag som visar hur fler bostäder kan byggas efter kollektivtrafikstråken utanför Borås centralort. Dock vill vi poängtera att bebyggelse utanför centralorten, som inte följer dagens kollektivtrafikstråk, inte skall vara anledning för att hindra en privatperson eller ett byggföretag att bygga sitt drömhus. Samhällets roll är inte att begränsa den individuella valfriheten.