Arbetsmarknad | Sverigedemokraterna i Borås

Arbetsmarknad

Sverigedemokraterna Borås vill


⇒ Driva på från kommunens sida för ett bättre klimat för småföretag                                ⇒ Minska byråkratin och förenkla företagen
⇒ Erbjuda så många ungdomar som möjligt ett meningsfullt sommarjobb                        ⇒ Fokusera på näringslivsmiljön och Nöjd Kund Index (NKI)
⇒ Öka kontrollen av entreprenörer som anlitas av staden                                                 ⇒ Sysselsätta långvariga mottagare av försörjningsstöd
⇒ Erbjuda deltidsarbetande inom vården som så önskar möjlighet till heltid                     ⇒ Motverka alla former av kvotering och diskriminering på arbetsmarknaden

 

Borås Stad har en lång historia inom textil, postorder och smide. Detta har föranlett en utveckling av staden i en positiv riktning, inspirerat och påverkat av utländsk arbetskraft som idag är en del av ett inkluderande Borås. Kunskap, erfarenhet och innovation är tre nyckelord som blivit del av staden och präglar Borås Stads framtid som arbetsplats.

Arbete ger förbättrad livskvalitet och social tillhörighet för den enskilde och varje kommuninvånare som går från arbetslöshet till jobb innebär extra skatteintäkter samtidigt som utgifterna för
ekonomiskt bistånd minskar. Tillgång på kompetent arbetskraft och ett gott företagsklimat är avgörande för sysselsättningen. Småföretagande är särskilt gynnsamt eftersom en kommun som är beroende av några få stora företag är sårbar.

Borås ska skapa förbättrade kontakter för konstruktiva samarbeten mellan myndigheter, näringsliv och utbildningsväsende. Information till företagare skall vara lättfunnen och kommunen skall vara företag behjälpliga inom etablering. Kommunen skall förbättra och effektivisera behandlingen av industritomter, information och underlätta samarbetet med företag kring logistik till området.

Fortsättningsvis ska Borås Stad verka för att utveckla existerande små- och medelstora företagarcenter, vars funktion ska vara att ge stöd och vägledning till små- och medelstora företag. Att underlätta och bistå små- och medelstora företag kring etablering och information ökar efterfrågan och får fler personer i arbete. Borås Stad skall utveckla tillgången till vitala stödfunktioner som krävs inom de olika verksamheterna som ekonomi-, juridik-, och marknadsfrågor.

Studenter skall erbjudas praktik inom de kommunala verksamheterna i en högre utsträckning där de genom att arbeta tillsammans med yrkesverksamma tjänstemän får den nödvändiga erfarenheten för att bli intressanta för näringslivet. På så vis ökar också utsikterna för att en större andel högutbildade söker sig till och stannar kvar i Borås Stad.

Staden bör och skall fokusera på att hjälpa svenska medborgare i första hand in i arbetslivet. Ett integrationsarbete för mångkultur ska, med undantag för de nationella minoriteterna,
ersättas av integration genom ordinarie verksamhet. Etnisk kvotering och så kallad positiv särbehandling skall inte förekomma inom Borås Stads verksamhet – kompetens skall styra anställningsbeslut.