Sverigedemokraterna i Borås | Lagom är bäst | Sida 4

Sverigedemokraterna Borås

Hej och välkommen till SD Borås!

Som medlem vill Du vara aktiv och göra skillnad. Det är där vi kommer in. Vi behöver personer som är nyfikna, som vågar ställa de svåra frågorna och inte räds svaren. Kom gärna på våra Medlemsmöten och ta en fika med oss!

Engagemang är viktigt.

Så viktigt att vi lovar att Du finner en plats att göra Dig hörd på.

OBS. Höstens utbildningar planeras nu och de tillfällen som är klara informeras om här. Tiderna finns även i vår kalender här nedanför.

Välkommen!

Jan Nilsson

Ordförande SD Borås

Telefonnummer: 076 – 039 61 88

Postadress

Postbox: 980

Postnummer:

501 10 Borås

Bankgiro: 537-1075

Bli medlem i Sverigedemokraterna
SD Borås utbildningar

swish-003

 • Orosmoln över Borås

  Av niklashallberg den 24 maj, 2017
  0

  Artikel i BT 17-05-23:

  Orosmoln bildas över Borås och en kalldusch bereds över invånarna. Sveriges kommuner och landsting (SKL) varnar i sin rapport för ett underskott på 40 miljarder kronor fram till 2020. Orsaken är en kraftig befolkningsökning i form av immigration och födelseöverskott.

  Migrationens påverkan på samhället har Sverigedemokraterna lyft åtskilliga gånger. I BT:s ledarkrönika den 14 november 2016 står följande om vårt budgetförslag 2017: ”Föga förvånande är huvudbudskapet att de nyanlända som kommit och kommer till Borås på olika sätt blir till en belastning. Eftersom detta stående tema så präglar budgeten kommer ett och annat mer vettigt förslag tyvärr i skymundan”. Tydligen delar dock SKL vår omvärldsanalys.

  Bland förslagen från SKL för att bemöta problemet föreslås skattehöjningar, höjda generella statsbidrag liksom avgiftshöjningar. Troligtvis kommer alla tre verktyg att användas, varvid statlig upplåning och oförändrad brytpunkt för statlig skatt kommer att föredras till efter valet 2018 för att dölja de verkliga merkostnaderna för skattebetalarna.

  SKL avslutar sin problembeskrivning med att ”produktionsökningar är att föredra […]. Rent matematiskt skulle det räcka med ca en procents årlig produktivitetsförbättring […]”. Denna retorik har ofta förekommit i Borås inom ämnet hemtjänsten. Kommer hemtjänsten vara i fokus igen när övriga partier försöker minska behovet av skattehöjningar? Vi anser att hemtjänsten redan är under stor press och livremmen ska inte dras åt ytterligare för våra anställda eller brukare – andra prioriteringar måste göras.

  I början av maj kritiserade Riksrevisionen regeringens ersättningssystem för mottagande av asylsökande och nyanlända för att vara ineffektiva, dyra och krångliga. I samma rapport utläses ”[…] regeringen har bara en fragmentarisk bild av kommunernas verkliga kostnader”. Kan det vara så att regeringen inte vet vilka merkostnader som uppstått på grund av dess migrationspolitik? Detta ämne verkar samtidigt inte vara av intresse inom någon instans. Under 2016 avslogs vår motion om kartläggning och bokslut av migrationskostnaderna i Borås av samtliga övriga partier i kommunfullmäktige.

  Under april beslöt de rödgröna, med stöd av C, i individ- och familjeomsorgsnämnden att skattebetalare ska finansiera uppehället för de personer som fått sin ålder uppskriven av Migrationsverket, trots att dessa individer har rätt att göra en kostnadsfri, medicinsk åldersbestämning om de anser sin nya ålder vara fel. Ska det stressade vårdbiträdet alltså tvingas finansiera uppehället för en vuxen man som utger sig för att vara barn?

  För att kunna bemöta den alltmer komplicerade framtid som tydliggörs kommer Borås stad att behöva ställa högre krav genom att begränsa mindre viktiga verksamheter. Sverigedemokraterna vågar ställa krav på de individer som vill nyttja den svenska välfärden. Vi tror att man integreras snabbare i ordinarie verksamhet istället för på en annan plats med andra som inte kan prata svenska. Individer ska behandlas enligt sin ålder och med detta följer krav och ansvar.

  Sammanfattningsvis ger SKL:s senaste prognos och Riksrevisionen oss rätt – och det med råge. Vi anser att det finns en annan väg att gå, där samtidigt som välfärden och rättsväsendet förstärks så kommer arbetaren ha kvar lika mycket i plånboken – om inte mer.

  Andreas Exner

  vice ordförande, SD Borås

 • Stökiga elever bör sättas i jourskolor

  Av niklashallberg den 30 mars, 2017
  0

  Insändare BT 17-03-30:

  Skolinspektionens granskning är tydlig och innebär ett kraftigt underkännande av hur våra styrande politiker sköter våra skolor i Borås. Det är dessutom mycket oroande att våra politiker verkar tagna på sängen över Skolinspektionens dom, anser Sverigedemokraterna.

  Alltför många barn och ungdomar känner oro när de går till skolan. Många blir dagligen retade, mobbade eller trakasserade i eller i anslutning till skolan. Detta är naturligtvis oacceptabelt och en tragedi för det utsatta barnet. Fram till 1 januari 2017 hade enligt lag alla skolor en skyldighet att ha en likabehandlingsplan. Syftet var att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling i skolan. Det var tänkt att rektor, lärare och elever skulle hjälpas åt att ta fram en likabehandlingsplan för att skapa en trygg skolmiljö. En skolas likabehandlingsplan skulle bland annat innehålla kartläggning, beskriva förebyggande insatser och åtgärder vid kränkande behandling.

  Förvisso gäller nya regler från och med 1 januari 2017 om aktiva åtgärder mot diskriminering, men skollagens regler om aktiva åtgärder mot kränkande behandling står dock fast. I 6 kapitlet i skollagen finns regler om aktiva åtgärder mot kränkande behandling. Dessa regler har inte ändrats.

  Det är därför ytterst bekymmersamt att Skolinspektionen under 2016 funnit stora brister på en rad grundskolor i Borås när det gäller arbetet med trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling.

  Detta är ett kraftigt underkännande av hur våra styrande politiker sköter våra skolor och sitt uppdrag som huvudman. Det är dessutom mycket oroande att våra styrande politiker verkar tagna på sängen över Skolinspektionens dom.

  Uppenbart behövs ett omfattande förbättringsarbete på detta område i kommunens skolor. Om ett sådant förbättrings- arbete ska komma till stånd och få ett genomslag, så behövs en analys av vari problemen ligger. Vid en sådan problem- analys behövs en rad frågor ställas:

  * Föreligger det brister i kommunikationen mellan den enskilda skolenheten, förvaltning och ansvariga politiker? Att ha en korrekt och aktuell lägesbeskrivning är givetvis mycket viktigt vid fattande av beslut.

  * Föreligger det brister i implementering? Det är viktigt att de olika skolenheterna har de verktyg som krävs för att genomföra sin plan mot kränkande behandling. Att den enskilda skolenhetens elevhälsoteam fungerar väl och har den kompetens som behövs är av största vikt.

  Sverigedemokraterna i Borås stad lämnar därför in en motion till kommunfullmäktige där vi bland annat:

  * Uppdrar åt grundskolenämnden att komma med förslag på hur man ska förbättra kommunikation och återrapporteringen mellan skolenheterna och beslutande politiker för att säkerställa en korrekt och aktuell lägesbeskrivning.

  * Uppdrar åt grundskolenämnden att se över rutiner och incidenthantering i våra grundskolor.

  * Uppdrar åt grundskolenämnden att komma med förslag på hur man ska förbättra kompetens och utbildningsnivå på de olika skolenheterna när det gäller att förebygga och hantera kränkande behandling.

  Det är oerhört viktigt med ett förebyggande arbete när det gäller att komma tillrätta med trakasserier och annan kränkande behandling. Men alltför ofta glöms en annan viktig dimension – det finns ett offer och en förövare. Exemplet med den våldtagna flickan i Lund, där förövarna fick gå kvar på skolan, har väl knappast undgått någon. Empatin för förövarna fördunklade rektorns omdöme och flickan fick betala priset. Exemplet kan verka extremt, men visar på en oförmåga att skydda de utsatta.

  Situationen på våra skolor är mycket oroande. Enligt Brottsförebyggande rådets senaste undersökning har hela 23 procent av flickorna i årskurs 9 på landets skolor uppgett att de blivit utsatta för sexuellt ofredande (varav i 28 procent skolan). 19 procent av pojkarna i årskurs 9 blev utsatta för misshandel (varav 58 procent i skolan). Av de elever som utsattes för grov misshandel i skolan är det bara var fjärde som uppger att misshandeln ledde till en polisanmälan. I undersökningen uppger 9 procent av flickorna och 4 procent av pojkarna att de har stannat hemma från skolan av rädsla för brott.

  Därför driver Sverigedemokraterna, både på nationell och på kommunal nivå, införandet av jourskolor runt om i vårt land. En jourskola ska fungera som en tillfällig placering av bland annat elever som mobbar, kränker och utgör ett hot mot andra elever. Skollagen kapitel 7 paragraf 30 ger kommunen rätten att omplacera elever utan vårdnadshavarens samtycke om ”det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero.” Lagen ger oss ett verktyg som vi alldeles för sällan använder.

  Det är dags för våra styrande politiker att värna om de utsatta och ta deras parti.

  Anders Alftberg (SD)

  skolpolitisk talesman i Borås, ersättare i grundskolenämnden

  Patric Silfverklinga (SD)

  ledamot kommunfullmäktige

 • SD tänker inte ändra grundsyn för att samarbeta med M

  Av niklashallberg den 9 mars, 2017
  0

  Svar till Ulrik Nilsson (M), BT 6/3.

  I BT 6/3 konstaterar Ulrik Nilsson, för Moderaternas räkning, att de inte tänker förhandla med SD. Han hänvisar bland annat till sin ”grundsyn”.

  Nilsson menar att samarbete mellan de rödgröna och Alliansen (decemberöverenskommelsen, DÖ) ”ger S och MP fritt spelrum denna period mot att Alliansen skulle kunna få det nästa gång”, något man även fortfarande tillämpar i Borås stad.

 • Nya artiklar

  Av niklashallberg den 28 februari, 2017
  0

  Insändare av Jan Nilsson och Patric Silfverklinga i BT 17-02-28

  Debattartikel av Jan Nilsson och Patric Silfverklinga i BT 17-02-24

  Klicka här

 • Det Nya Året

  Av niklashallberg den 23 december, 2016
  0

  Heja Sverige!

  svenskaflaggan_92049574

  Ett nytt år! Det andas tillförsikt och framtidsanda. Vad ska det nya året erbjuda? Vi har kyrkoval bland annat och ligger i startgroparna för kommande kampanjer. Nästa år är det allmänna val. För övrigt har vi flera saker planerade, utbildningar, medlemsmöten, kampanjer, insändare, torgmöten och evenemang. För de medlemmar som är intresserade av utbildningar kommer snart en full lista upp på hemsidan med datum, ämnen och vilka som håller i dem. Låt oss göra Sverige lagom igen!