Sverigedemokraterna i Borås | Lagom är bäst | Sida 3

Sverigedemokraterna Borås

Hej och välkommen till SD Borås!

Som medlem vill Du vara aktiv och göra skillnad. Det är där vi kommer in. Vi behöver personer som är nyfikna, som vågar ställa de svåra frågorna och inte räds svaren. Kom gärna på våra Medlemsmöten och ta en fika med oss!

Engagemang är viktigt.

Så viktigt att vi lovar att Du finner en plats att göra Dig hörd på.

OBS. Höstens utbildningar planeras nu och de tillfällen som är klara informeras om här. Tiderna finns även i vår kalender här nedanför.

Välkommen!

Jan Nilsson

Ordförande SD Borås

Telefonnummer: 076 – 039 61 88

Postadress

Postbox: 980

Postnummer:

501 10 Borås

Bankgiro: 537-1075

Bli medlem i Sverigedemokraterna
SD Borås utbildningar

swish-003

 • Amnesti för asylsökande leder fel

  Av niklashallberg den 8 november, 2017
  0

  Debattartikel BT 17-11-07:

  Svar till Tim Gahnström (MP), BT 30/10.

  Tim Gahnström (MP) föreslår i BT 30/10 ”amnesti” och generella studiebidrag för att komma tillrätta med det så kallade skuggsamhället, det vill säga att tiotusentals personer uppehåller sig illegalt i Sverige.

  För det första kan man ha synpunkter på hur man egentligen ska använda ordet ”amnesti”, som ursprungligen exempelvis innebär att myndigheterna avstår från att väcka åtal och att dömda brottslingar slipper fängelsestraff. Men vi förstår innebörden.

  Sverige hade en så kallad ”flyktingamnesti” 2005, vilket innebar att många illegala migranter, som egentligen skulle avvisas, fick permanenta uppehållstillstånd. Och även efter detta har Migrationsverket och migrationsdomstolarna varit villiga att ompröva avvisningsbeslut till den asylsökandes favör.

  Men detta är ju inget annat än en starkt bidragande orsak till skuggsamhället, inte en lösning. Budskapet till alla illegala har varit att det kan lösa sig att trotsa myndigheternas beslut och stanna olagligt i Sverige, vilket uppmuntrar till att söka asyl även om man saknar skäl.

  Runt hörnet kan en så kallad ”amnesti” vänta, vilket i kombination med mycket generösa regler för vård, tandvård, utbildning och på sina håll till och med försörjningsstöd (allt sådant som Miljöpartiet har varit med om att driva fram), uppmuntrar illegala migranter att stanna i Sverige. Ja, dessutom lägger inte polisen särskilt mycket resurser på att lokalisera och avvisa dem det gäller, varför myndigheternas beslut ofta bara gäller i teorin. Det är också en problematisk signal att skicka till övriga samhället, att myndigheternas beslut inte gäller.

  Sverigedemokraternas budskap är alltså att skuggsamhället bekämpas bäst genom att strikta och tydliga regler tillämpas och efterlevs, inte genom myndighetstrots. Bor man i Sverige illegalt ska man givetvis åka härifrån och inte permanenta sin illegala tillvaro här, med allt vad det innebär.

  Vad gäller studiebidrag antar vi att Gahnström anser att de illegala ska studera på det offentligas bekostnad, men det är inte en bra idé då vårt utbildningssystem redan är hårt belastat och har allvarliga kvalitetsbrister.

  På en punkt gnuggar man sig ändå lite i ögonen när man läser Gahnströms artikel. ”Bromsa inflödet istället …” skriver han, vilket är motsatsen till Miljöpartiets politik de senaste 20 åren. Regeringssamarbetet har ju i någon mån tyglat den värsta galenskapen, åtminstone sedan november 2015. Annars har ju Miljöpartiet i alla sammanhang drivit på för högre asylmigration och därmed ytterligare bidragit till det skuggsamhälle som nu bekymrar Tim Gahnström.

  Trots våra uppenbara meningsskiljaktigheter ser vi nu alltså en gnutta förnuft hos en miljöpartist. Hoppas att det sprider sig.

  Patric Silfverklinga, gruppledare SD Borås

  Jan Nilsson, ordförande SD Borås

  Tomas Brandberg, politiskt sakkunnig

 • Hur blir framtiden för våra äldre?

  Av niklashallberg den 12 oktober, 2017
  0

  Hur blir framtiden för våra äldre?

  BT Debatt, 17-10-12

  En så pass massiv negativ reaktion från medarbetarna i äldrevården indikerar att situationen är ohållbar. Till följd av att kompetent och erfaren personal säger upp sig kommer verksamheten till slut inte att kunna kvalitetssäkras, menar Björn Qvarnström.

  Under den senaste tiden har många nyhetsartiklar och insändare berört Borås stads äldreomsorg, där många tidigare och nuvarande anställda upplever en ansträngd arbetsmiljö och en toppstyrd verksamhet som påverkar privatlivet på ett negativt sätt.

  Sedan införandet av Timecare, ett system för resurspass och central planering, har många kritiserat systemet och som konsekvens sökt sig till andra yrkesområden.

  En så pass massiv negativ reaktion från medarbetarna i Borås stad indikerar att situationen är ohållbar. Till följd av att kompetent och erfaren personal säger upp sig kommer verksamheten till slut inte att kunna kvalitetssäkras.

  Enigt uppgifter från vård- och äldreförvaltningen uppgår personalomsättningen till drygt 10 procent för undersköterskor, 12 procent och 13 procent för biståndsbedömare respektive sjuksköterskor, samt cirka 15,5 procent för arbets- och fysioterapeuter. Detta är extremt alarmerande siffror som måste skyndsamt analyseras och åtgärdas.

  Utöver det uppenbara arbetsmiljöproblemet som existerar inom förvaltningen finns även andra bidragande faktorer. Dels är lönebildningen på en låg nivå, dels så saknas en konstruktiv styrning och dialog mellan personal och styrning.

  Grundproblematiken är självklart ekonomiska resurser – likt det problem skolan befinner sig i i dag. Kostnadseffektivitet är en återkommande fråga för de andra partierna, där bland annat Ida Legnemark (V) och Malin Carlsson (S) menar att många och fler verksamheter måste bli mindre kostsamma. Dock resulterar denna retorik, i kombination med nuvarande styrning, i att Borås stads äldre och personal drabbas. Antingen behöver styrningen bytas ut, och/eller så måste mer resurser tillsättas.

  Det är anmärkningsvärt att man kombinerat denna retorik med ett prognostiserat överskott på cirka 35 miljoner kronor inom förvaltningen – resurser som kunde ha lyft kvaliteten avsevärt i verksamheten.

  Fallet med Sjöboklint, där Arbetsmiljöverket nu ställer krav på kommunen att utreda arbetsförhållandena, kom som en överraskning för oss sverigedemokrater. Den 14 september genomfördes ett verksamhetsbesök av vård- och äldrenämnden på olika omsorgsboenden i Borås stad – varav Sjöboklint var ett av dessa besök. Den enda kritik som framfördes av verksamhetschef, och som inte utvecklades eller bemöttes av nämndordförande Ida Legnemark på plats, var att lokal- utrymmena var trånga och gamla.

  Hur kommer det sig då att nämnden inte fick informationen innan Arbetsmiljöverket väckte kritiken – varken på nämndmöte eller under verksamhetsbesöket? Efter verksamhetsbesöket på Björkhaga kunde vi utläsa i Borås Tidning om en upprörd stämning hos personalen på grund av personalförändringar. På vilket sätt kan nämnden förbättra personalsituationen om vi aldrig får till oss informationen? Finns det fler brister på andra boenden i Borås stad som inte framkommit, och i sådana fall varför?

  Problemet är tydligt – antingen informeras inte nämnden om de brister som finns under sitt ansvarsområde, eller så kommer denna information inte ut till hela nämnden. Oavsett anledning så riktar vi stark kritik till presidiet som skall leda arbetet och till de styrande i Borås stad.

  Istället för att fokusera på frågor kring kostnadseffektivitet ser vi i Sverigedemokraterna positivt på en utveckling av verksamheten. Detta har bland annat Moderaterna presenterat i en debattartikel 3/10, som avser ett förslag om att bygga äldreboenden i kombination med förskolor. Detta är ett förslag som Sverigedemokraterna presenterade redan 2016 inför budget 2017 och som vi välkomnar varmt. Låt oss göra sak av förslaget och förbättra situationen för våra äldre och unga.

  Björn Qvarnström (SD), ledamot, vård- och äldrenämnden

 • Motarbeta all form av extremism

  Av niklashallberg den 4 oktober, 2017
  0

  Motarbeta all form av extremism, BT Debatt 17-10-04

  Återigen har Sverige förpestats av extremism, denna gång i Göteborg. Misshandel, attacker, provocerande slagord, stenkastning, vandalism och flera andra brott härjar i vårt öppna samhälle. Vi i Sverigedemokraterna kommer aldrig att acceptera denna utveckling – oavsett politisk eller religiös tillhörighet hos aktörerna.

  I Göteborg rapporterar polisen att uppemot 500 nazister och 10 000 motdemonstranter fanns på plats. Inga uppgifter har dock presenterats i skrivande stund om hur stor andel av motdemonstranterna som tillhör de extrema vänsterautonoma grupperna. Händelserna under lördagen visar dock på att extremisterna inom den vänsterautonoma rörelsen antingen likställer sig själva med nazistiska Nordiska motståndsrörelsen eller får dem att se fredligare ut. Många av dessa autonoma vänstergrupper drar sig inte för att både uppmana till och utöva våld gentemot meningsmotståndare. De använder sig av samma metoder som den grupp de vill motarbeta – högerextrema – och hela rörelsen framstår därmed som hycklande.

  Detta är en oroväckande utveckling av tre falanger inom extremism i Sverige: islamister, vänsterextremister och högerextremister. Mitt i all denna röra befinner sig lagupprättarna som gör sitt yttersta med sina begränsade resurser för att hindra en alltmer eskalerande situation.

  I Borås leds arbetet kring kartläggningen av extremister av Centrum för kunskap och säkerhet (CKS). Den 28:e september var ett av de tillfällen då ledningen inom CKS redovisade hur arbetet fortgår i Borås. Här framkom det även att endast två grupper prioriteras och kartläggs i dag – den islamistiska och den högerextrema.

  Vänsterextremisterna har med andra ord lyckats flyga under radarn mycket tack vare sin utbredda organisation, att de delvis är skyddade externt men även för en strikt intern organisation som begränsar insynen. Vi har även hört representanter från Socialdemokraterna öppet påstå att den vänsterextrema rörelsen ”inte är lika farlig som den högerextrema”. Det är denna typ av mentalitet som bereder väg för vänsterextremisterna att arbeta närmast obehindrat – den politiska viljan att göra något åt detta är begränsad. Därefter kan man självklart spekulera i varför den är begränsad.

  Samtidigt ser vi återkommande vid allmänna sammankomster att medlemmar från alla tre läger delvis eller helt maskerar sig för att försvåra identifiering, något som inte är tillåtet och regleras genom lagen. När en individ väljer att maskera sig underlättar det att genomföra olagliga handlingar och yttranden. Genom att fånga upp de individer som vill försvåra identifiering är vi övertygade om att vi kraftigt kan minska alla typer av brott. Men för att rättsväsendet ska få möjligheten att kraftigt trycka tillbaka alla typer av brottslighet och extremism i samhället så måste mer resurser tillsättas.

  Utöver våra nationella satsningar inom säkerhet och trygghet vill vi sverigedemokrater i Borås upprätta kameraövervakning vid utsatta platser, förstärka stödet till brottsutsatta, uppmuntra och utveckla civilsamhällets engagemang, uppdra samtliga förvaltningar att arbeta för ett tryggare samhälle samt anställa trygghetsvakter i kommunen som ska stödja polisen till dess polisen fått de förutsättningar som krävs för att kunna genomföra sitt arbete.

  Slutligen vill vi ge en stor eloge till Sveriges poliser – tack för allt ert arbete. Vi vet att det kan kännas hopplöst med en utsatt arbetsmiljö, bristande löneutveckling och konstant kritik. Vi i Sverigedemokraterna kommer att fortsätta vårt arbete för att förbättra polisernas arbetssituation, ge dem en rättvis lön för deras ansträngande arbete och vi riktar kritiken dit där den hör hemma – hos tidigare respektive nuvarande regering.

  Andreas Exner, vice ordförande SD Borås

 • Vänsterpartiet motarbetar svensk lagstiftning

  Av niklashallberg den 27 september, 2017
  0

  Debatt i BT 17-09-27

  Vänsterpartiet motarbetar svensk lagstiftning

  Nu har organisationen Ung i Sverige nått Borås, vilket kan förknippas med demonstrationer där långtgående krav på migrationsområdet framförs. I samband med en av dessa demonstrationer hävdade Ida Legnemark (V) att Sverige är ett rikt land. Samtidigt hade kommunstyrelsen i Borås en genomgång av Borås budget och det ekonomiska läget inför framtiden.

  Där framkom med all önskvärd tydlighet att det ekonomiska läget är pressat, vilket kommer att tvinga fram ännu en skatteökning. Återigen ska skattekollektivet, alltså det stressade vårdbiträdet, städerskan, servitrisen, byggarbetaren med flera, tvingas att omprioritera sin konsumtion. Det innebär mindre åt den enskilde och mer som ska administreras av kommunen, utan att vi ser några förbättringar av den offentliga servicen.

  Vi i Sverigedemokraterna lägger oss inte i Vänsterpartiets prioriteringar, men vi är nyfikna på deras inställning till medborgarens rätt till den begränsade välfärden. Hur stora uppoffringar är man beredd att göra till förmån för i vissa fall vuxna män som utger sig för att vara barn? Är Vänsterpartiet redo att ytterliga beskatta våra hårt arbetande medborgare och ytterligare avveckla den individuella friheten genom tvingande skatt?

  Det är högst anmärkningsvärt att migranter, som i förekommande fall inte ens är i Sverige lagligt, framför så långtgående krav på det svenska samhället. Vi kan också fråga oss vilken förståelse de egentligen har för de demokratiska spelreglerna. Eller kan det vara så att Vänsterpartiet utnyttjar denna grupp i politiskt syfte? Grupperingar inom den autonoma vänstermiljön samverkar kring dessa event. Vi noterar att ett folkvalt riksdagsparti, Vänsterpartiet, också väljer att göra gemensam sak med dessa aktörer.

  Man har rätt att söka asyl och få sin sak prövad, men när en bedömning genomförts och en individ inte bedöms uppfylla kraven för asyl, måste myndigheterna rimligtvis agera utifrån detta. Men hela asylsystemet är nu i gungning, just eftersom reglerna inte efterlevs.

  Är det således lämpligt att ett folkvalt parti aktivt hjälper illegala personer och aktivt motarbetar svensk lag? Det vore väldigt oroväckande om Ida Legnemark eller andra företrädare för vänsterrörelsen skulle förespråka ren anarki. Eller kan det vara så att endast vissa grupper får bryta mot lagen? Vem i sådana fall är det som har tolkningsföreträde på detta? Ida Legnemark och Vänsterpartiet?

  Andreas Exner, vice ordförande SD Borås, för SD Borås

 • Karriärmöjligheter för alla i skolan

  Av niklashallberg den 19 juni, 2017
  0

  Debattartikel i BT 2017-06-19:

  Det är beklagligt, men föga överraskande att försteläraren Daniel Fornell tar farväl av läraryrket i ett debattinlägg i BT 10/6 och går över till den privata sektorn. Hans huvudsakliga kritik kretsar kring hur Borås stad hanterat sina förstelärare i och med omorganisationen.

  Förstelärarsystemet är ett halvdant försök att ge våra lärare en möjlighet till en yrkeskarriär, och som på ett hastigt och ogenomtänkt sätt drevs igenom av våra politiker. Massuppsägningarna av förstelärartjänsterna som nu genomdrivs är resultatet av detta missgrepp.

  Den svenska grundskolan saknar i dag en tydlig karriärstruktur som möjliggör för lärare att på ett meningsfullt sätt avancera i sitt yrke. OECD har påpekat denna brist och rekommenderar att Sverige inrättar en sådan karriärstruktur. Denna struktur ska spegla olika steg under en lärares och skolledares yrkesliv. Vidare efterlyser man att vi på nationell nivå utformar standarder för lärar- och skolledarutveckling, ett karriärprogram och en struktur för kompetensutveckling.

  Skolan är en nationell angelägenhet, som alltför länge varit ett offer för vår kommunpolitikers kortsiktiga nycker. Våra lärares kompetensutveckling och karriärmöjligheter är en viktig fråga som Sverigedemokraterna under en längre tid drivit. I riksdagsmotionen ”En skola i världsklass”, från hösten 2015, drar vi upp huvudlinjerna för en mer sofistikerad karriärstruktur än den vi har, eller snarare inte har, i dag.

  Vi föreslår att denna vidareutbildning finns på två nivåer, en basnivå och en mer avancerad nivå. Där basnivån är obligatorisk och den avancerade är frivillig. Lärare som önskar få djupare kunskaper men även önskar få möjlighet att framöver bli mentorer för nyare kollegor, genomför den fördjupade utbildningen, denna genomförs externt på högskola och universitet. Efter avslutad utbildning blir läraren certifierad på en ny högre nivå i utbildningstrappan.

  Varje genomförd extern utbildning som enskild lärare genomfört skall innebära att han/hon därefter kommer komma ett steg upp i en utbildningstrappa, steget uppåt innebär också att läraren certifieras på den nivån. För att få komma vidare uppåt i ”trappan” krävs att läraren tar det ansvar som förväntas efter genomförd utbildning. Tanken är att denne skall stötta kollegor som befinner sig längre ner på trappan med återkoppling. Ingen lärare skall kunna klättra till toppen av trappan utan att ha tagit ansvar på respektive nivå.

  Det är därför glädjande att se att Skolkommissionen i sitt slutbetänkande (SOU 2017:35) föreslår att ett nationellt professionsprogram för lärare och skolledare ska inrättas. Inom ramen för programmet ska det finnas ett antal kvalifikationsnivåer, vilka ska vara tydligt definierade och bör omfatta olika utvecklingsspår för lärares och skolledares professionella utveckling. Detta är helt i linje med Sverigedemokraternas skolpolitik.

  Det är vår förhoppning att vi gemensamt över blockgränserna ska kunna utforma en karriärtrappa för våra lärare som är tydlig, transparent och där staten tar det huvudsakliga ansvaret. Kan vi få detta på plats så kanske Daniel Fornell och andra hängivna lärare väljer att stanna kvar i läraryrket.

  Anders Alftberg, skolpolitisk talesperson SD Borås