Sverigedemokraterna i Borås | Lagom är bäst | Sida 3

Sverigedemokraterna Borås

Hej och välkommen till SD Borås!

Som medlem vill Du vara aktiv och göra skillnad. Det är där vi kommer in. Vi behöver personer som är nyfikna, som vågar ställa de svåra frågorna och inte räds svaren. Kom gärna på våra Medlemsmöten och ta en fika med oss!

Engagemang är viktigt.

Så viktigt att vi lovar att Du finner en plats att göra Dig hörd på.

OBS. Höstens utbildningar planeras nu och de tillfällen som är klara informeras om här. Tiderna finns även i vår kalender här nedanför.

Välkommen!

Jan Nilsson

Ordförande SD Borås

Telefonnummer: 076 – 039 61 88

Postadress

Postbox: 980

Postnummer:

501 10 Borås

Bankgiro: 537-1075

Bli medlem i Sverigedemokraterna
SD Borås utbildningar

swish-003

 • Vänsterpartiet motarbetar svensk lagstiftning

  Av niklashallberg den 27 september, 2017
  0

  Debatt i BT 17-09-27

  Vänsterpartiet motarbetar svensk lagstiftning

  Nu har organisationen Ung i Sverige nått Borås, vilket kan förknippas med demonstrationer där långtgående krav på migrationsområdet framförs. I samband med en av dessa demonstrationer hävdade Ida Legnemark (V) att Sverige är ett rikt land. Samtidigt hade kommunstyrelsen i Borås en genomgång av Borås budget och det ekonomiska läget inför framtiden.

  Där framkom med all önskvärd tydlighet att det ekonomiska läget är pressat, vilket kommer att tvinga fram ännu en skatteökning. Återigen ska skattekollektivet, alltså det stressade vårdbiträdet, städerskan, servitrisen, byggarbetaren med flera, tvingas att omprioritera sin konsumtion. Det innebär mindre åt den enskilde och mer som ska administreras av kommunen, utan att vi ser några förbättringar av den offentliga servicen.

  Vi i Sverigedemokraterna lägger oss inte i Vänsterpartiets prioriteringar, men vi är nyfikna på deras inställning till medborgarens rätt till den begränsade välfärden. Hur stora uppoffringar är man beredd att göra till förmån för i vissa fall vuxna män som utger sig för att vara barn? Är Vänsterpartiet redo att ytterliga beskatta våra hårt arbetande medborgare och ytterligare avveckla den individuella friheten genom tvingande skatt?

  Det är högst anmärkningsvärt att migranter, som i förekommande fall inte ens är i Sverige lagligt, framför så långtgående krav på det svenska samhället. Vi kan också fråga oss vilken förståelse de egentligen har för de demokratiska spelreglerna. Eller kan det vara så att Vänsterpartiet utnyttjar denna grupp i politiskt syfte? Grupperingar inom den autonoma vänstermiljön samverkar kring dessa event. Vi noterar att ett folkvalt riksdagsparti, Vänsterpartiet, också väljer att göra gemensam sak med dessa aktörer.

  Man har rätt att söka asyl och få sin sak prövad, men när en bedömning genomförts och en individ inte bedöms uppfylla kraven för asyl, måste myndigheterna rimligtvis agera utifrån detta. Men hela asylsystemet är nu i gungning, just eftersom reglerna inte efterlevs.

  Är det således lämpligt att ett folkvalt parti aktivt hjälper illegala personer och aktivt motarbetar svensk lag? Det vore väldigt oroväckande om Ida Legnemark eller andra företrädare för vänsterrörelsen skulle förespråka ren anarki. Eller kan det vara så att endast vissa grupper får bryta mot lagen? Vem i sådana fall är det som har tolkningsföreträde på detta? Ida Legnemark och Vänsterpartiet?

  Andreas Exner, vice ordförande SD Borås, för SD Borås

 • Karriärmöjligheter för alla i skolan

  Av niklashallberg den 19 juni, 2017
  0

  Debattartikel i BT 2017-06-19:

  Det är beklagligt, men föga överraskande att försteläraren Daniel Fornell tar farväl av läraryrket i ett debattinlägg i BT 10/6 och går över till den privata sektorn. Hans huvudsakliga kritik kretsar kring hur Borås stad hanterat sina förstelärare i och med omorganisationen.

  Förstelärarsystemet är ett halvdant försök att ge våra lärare en möjlighet till en yrkeskarriär, och som på ett hastigt och ogenomtänkt sätt drevs igenom av våra politiker. Massuppsägningarna av förstelärartjänsterna som nu genomdrivs är resultatet av detta missgrepp.

  Den svenska grundskolan saknar i dag en tydlig karriärstruktur som möjliggör för lärare att på ett meningsfullt sätt avancera i sitt yrke. OECD har påpekat denna brist och rekommenderar att Sverige inrättar en sådan karriärstruktur. Denna struktur ska spegla olika steg under en lärares och skolledares yrkesliv. Vidare efterlyser man att vi på nationell nivå utformar standarder för lärar- och skolledarutveckling, ett karriärprogram och en struktur för kompetensutveckling.

  Skolan är en nationell angelägenhet, som alltför länge varit ett offer för vår kommunpolitikers kortsiktiga nycker. Våra lärares kompetensutveckling och karriärmöjligheter är en viktig fråga som Sverigedemokraterna under en längre tid drivit. I riksdagsmotionen ”En skola i världsklass”, från hösten 2015, drar vi upp huvudlinjerna för en mer sofistikerad karriärstruktur än den vi har, eller snarare inte har, i dag.

  Vi föreslår att denna vidareutbildning finns på två nivåer, en basnivå och en mer avancerad nivå. Där basnivån är obligatorisk och den avancerade är frivillig. Lärare som önskar få djupare kunskaper men även önskar få möjlighet att framöver bli mentorer för nyare kollegor, genomför den fördjupade utbildningen, denna genomförs externt på högskola och universitet. Efter avslutad utbildning blir läraren certifierad på en ny högre nivå i utbildningstrappan.

  Varje genomförd extern utbildning som enskild lärare genomfört skall innebära att han/hon därefter kommer komma ett steg upp i en utbildningstrappa, steget uppåt innebär också att läraren certifieras på den nivån. För att få komma vidare uppåt i ”trappan” krävs att läraren tar det ansvar som förväntas efter genomförd utbildning. Tanken är att denne skall stötta kollegor som befinner sig längre ner på trappan med återkoppling. Ingen lärare skall kunna klättra till toppen av trappan utan att ha tagit ansvar på respektive nivå.

  Det är därför glädjande att se att Skolkommissionen i sitt slutbetänkande (SOU 2017:35) föreslår att ett nationellt professionsprogram för lärare och skolledare ska inrättas. Inom ramen för programmet ska det finnas ett antal kvalifikationsnivåer, vilka ska vara tydligt definierade och bör omfatta olika utvecklingsspår för lärares och skolledares professionella utveckling. Detta är helt i linje med Sverigedemokraternas skolpolitik.

  Det är vår förhoppning att vi gemensamt över blockgränserna ska kunna utforma en karriärtrappa för våra lärare som är tydlig, transparent och där staten tar det huvudsakliga ansvaret. Kan vi få detta på plats så kanske Daniel Fornell och andra hängivna lärare väljer att stanna kvar i läraryrket.

  Anders Alftberg, skolpolitisk talesperson SD Borås

 • Orosmoln över Borås

  Av niklashallberg den 24 maj, 2017
  0

  Artikel i BT 17-05-23:

  Orosmoln bildas över Borås och en kalldusch bereds över invånarna. Sveriges kommuner och landsting (SKL) varnar i sin rapport för ett underskott på 40 miljarder kronor fram till 2020. Orsaken är en kraftig befolkningsökning i form av immigration och födelseöverskott.

  Migrationens påverkan på samhället har Sverigedemokraterna lyft åtskilliga gånger. I BT:s ledarkrönika den 14 november 2016 står följande om vårt budgetförslag 2017: ”Föga förvånande är huvudbudskapet att de nyanlända som kommit och kommer till Borås på olika sätt blir till en belastning. Eftersom detta stående tema så präglar budgeten kommer ett och annat mer vettigt förslag tyvärr i skymundan”. Tydligen delar dock SKL vår omvärldsanalys.

  Bland förslagen från SKL för att bemöta problemet föreslås skattehöjningar, höjda generella statsbidrag liksom avgiftshöjningar. Troligtvis kommer alla tre verktyg att användas, varvid statlig upplåning och oförändrad brytpunkt för statlig skatt kommer att föredras till efter valet 2018 för att dölja de verkliga merkostnaderna för skattebetalarna.

  SKL avslutar sin problembeskrivning med att ”produktionsökningar är att föredra […]. Rent matematiskt skulle det räcka med ca en procents årlig produktivitetsförbättring […]”. Denna retorik har ofta förekommit i Borås inom ämnet hemtjänsten. Kommer hemtjänsten vara i fokus igen när övriga partier försöker minska behovet av skattehöjningar? Vi anser att hemtjänsten redan är under stor press och livremmen ska inte dras åt ytterligare för våra anställda eller brukare – andra prioriteringar måste göras.

  I början av maj kritiserade Riksrevisionen regeringens ersättningssystem för mottagande av asylsökande och nyanlända för att vara ineffektiva, dyra och krångliga. I samma rapport utläses ”[…] regeringen har bara en fragmentarisk bild av kommunernas verkliga kostnader”. Kan det vara så att regeringen inte vet vilka merkostnader som uppstått på grund av dess migrationspolitik? Detta ämne verkar samtidigt inte vara av intresse inom någon instans. Under 2016 avslogs vår motion om kartläggning och bokslut av migrationskostnaderna i Borås av samtliga övriga partier i kommunfullmäktige.

  Under april beslöt de rödgröna, med stöd av C, i individ- och familjeomsorgsnämnden att skattebetalare ska finansiera uppehället för de personer som fått sin ålder uppskriven av Migrationsverket, trots att dessa individer har rätt att göra en kostnadsfri, medicinsk åldersbestämning om de anser sin nya ålder vara fel. Ska det stressade vårdbiträdet alltså tvingas finansiera uppehället för en vuxen man som utger sig för att vara barn?

  För att kunna bemöta den alltmer komplicerade framtid som tydliggörs kommer Borås stad att behöva ställa högre krav genom att begränsa mindre viktiga verksamheter. Sverigedemokraterna vågar ställa krav på de individer som vill nyttja den svenska välfärden. Vi tror att man integreras snabbare i ordinarie verksamhet istället för på en annan plats med andra som inte kan prata svenska. Individer ska behandlas enligt sin ålder och med detta följer krav och ansvar.

  Sammanfattningsvis ger SKL:s senaste prognos och Riksrevisionen oss rätt – och det med råge. Vi anser att det finns en annan väg att gå, där samtidigt som välfärden och rättsväsendet förstärks så kommer arbetaren ha kvar lika mycket i plånboken – om inte mer.

  Andreas Exner

  vice ordförande, SD Borås

 • Stökiga elever bör sättas i jourskolor

  Av niklashallberg den 30 mars, 2017
  0

  Insändare BT 17-03-30:

  Skolinspektionens granskning är tydlig och innebär ett kraftigt underkännande av hur våra styrande politiker sköter våra skolor i Borås. Det är dessutom mycket oroande att våra politiker verkar tagna på sängen över Skolinspektionens dom, anser Sverigedemokraterna.

  Alltför många barn och ungdomar känner oro när de går till skolan. Många blir dagligen retade, mobbade eller trakasserade i eller i anslutning till skolan. Detta är naturligtvis oacceptabelt och en tragedi för det utsatta barnet. Fram till 1 januari 2017 hade enligt lag alla skolor en skyldighet att ha en likabehandlingsplan. Syftet var att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling i skolan. Det var tänkt att rektor, lärare och elever skulle hjälpas åt att ta fram en likabehandlingsplan för att skapa en trygg skolmiljö. En skolas likabehandlingsplan skulle bland annat innehålla kartläggning, beskriva förebyggande insatser och åtgärder vid kränkande behandling.

  Förvisso gäller nya regler från och med 1 januari 2017 om aktiva åtgärder mot diskriminering, men skollagens regler om aktiva åtgärder mot kränkande behandling står dock fast. I 6 kapitlet i skollagen finns regler om aktiva åtgärder mot kränkande behandling. Dessa regler har inte ändrats.

  Det är därför ytterst bekymmersamt att Skolinspektionen under 2016 funnit stora brister på en rad grundskolor i Borås när det gäller arbetet med trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling.

  Detta är ett kraftigt underkännande av hur våra styrande politiker sköter våra skolor och sitt uppdrag som huvudman. Det är dessutom mycket oroande att våra styrande politiker verkar tagna på sängen över Skolinspektionens dom.

  Uppenbart behövs ett omfattande förbättringsarbete på detta område i kommunens skolor. Om ett sådant förbättrings- arbete ska komma till stånd och få ett genomslag, så behövs en analys av vari problemen ligger. Vid en sådan problem- analys behövs en rad frågor ställas:

  * Föreligger det brister i kommunikationen mellan den enskilda skolenheten, förvaltning och ansvariga politiker? Att ha en korrekt och aktuell lägesbeskrivning är givetvis mycket viktigt vid fattande av beslut.

  * Föreligger det brister i implementering? Det är viktigt att de olika skolenheterna har de verktyg som krävs för att genomföra sin plan mot kränkande behandling. Att den enskilda skolenhetens elevhälsoteam fungerar väl och har den kompetens som behövs är av största vikt.

  Sverigedemokraterna i Borås stad lämnar därför in en motion till kommunfullmäktige där vi bland annat:

  * Uppdrar åt grundskolenämnden att komma med förslag på hur man ska förbättra kommunikation och återrapporteringen mellan skolenheterna och beslutande politiker för att säkerställa en korrekt och aktuell lägesbeskrivning.

  * Uppdrar åt grundskolenämnden att se över rutiner och incidenthantering i våra grundskolor.

  * Uppdrar åt grundskolenämnden att komma med förslag på hur man ska förbättra kompetens och utbildningsnivå på de olika skolenheterna när det gäller att förebygga och hantera kränkande behandling.

  Det är oerhört viktigt med ett förebyggande arbete när det gäller att komma tillrätta med trakasserier och annan kränkande behandling. Men alltför ofta glöms en annan viktig dimension – det finns ett offer och en förövare. Exemplet med den våldtagna flickan i Lund, där förövarna fick gå kvar på skolan, har väl knappast undgått någon. Empatin för förövarna fördunklade rektorns omdöme och flickan fick betala priset. Exemplet kan verka extremt, men visar på en oförmåga att skydda de utsatta.

  Situationen på våra skolor är mycket oroande. Enligt Brottsförebyggande rådets senaste undersökning har hela 23 procent av flickorna i årskurs 9 på landets skolor uppgett att de blivit utsatta för sexuellt ofredande (varav i 28 procent skolan). 19 procent av pojkarna i årskurs 9 blev utsatta för misshandel (varav 58 procent i skolan). Av de elever som utsattes för grov misshandel i skolan är det bara var fjärde som uppger att misshandeln ledde till en polisanmälan. I undersökningen uppger 9 procent av flickorna och 4 procent av pojkarna att de har stannat hemma från skolan av rädsla för brott.

  Därför driver Sverigedemokraterna, både på nationell och på kommunal nivå, införandet av jourskolor runt om i vårt land. En jourskola ska fungera som en tillfällig placering av bland annat elever som mobbar, kränker och utgör ett hot mot andra elever. Skollagen kapitel 7 paragraf 30 ger kommunen rätten att omplacera elever utan vårdnadshavarens samtycke om ”det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero.” Lagen ger oss ett verktyg som vi alldeles för sällan använder.

  Det är dags för våra styrande politiker att värna om de utsatta och ta deras parti.

  Anders Alftberg (SD)

  skolpolitisk talesman i Borås, ersättare i grundskolenämnden

  Patric Silfverklinga (SD)

  ledamot kommunfullmäktige

 • SD tänker inte ändra grundsyn för att samarbeta med M

  Av niklashallberg den 9 mars, 2017
  0

  Svar till Ulrik Nilsson (M), BT 6/3.

  I BT 6/3 konstaterar Ulrik Nilsson, för Moderaternas räkning, att de inte tänker förhandla med SD. Han hänvisar bland annat till sin ”grundsyn”.

  Nilsson menar att samarbete mellan de rödgröna och Alliansen (decemberöverenskommelsen, DÖ) ”ger S och MP fritt spelrum denna period mot att Alliansen skulle kunna få det nästa gång”, något man även fortfarande tillämpar i Borås stad.