Sverigedemokraterna i Borås | Lagom är bäst | Sida 2

Sverigedemokraterna Borås

Hej och välkommen till SD Borås!

Som medlem vill Du vara aktiv och göra skillnad. Det är där vi kommer in. Vi behöver personer som är nyfikna, som vågar ställa de svåra frågorna och inte räds svaren. Kom gärna på våra Medlemsmöten och ta en fika med oss!

Engagemang är viktigt.

Så viktigt att vi lovar att Du finner en plats att göra Dig hörd på.

OBS. Höstens utbildningar planeras nu och de tillfällen som är klara informeras om här. Tiderna finns även i vår kalender här nedanför.

Välkommen!

Jan Nilsson

Ordförande SD Borås

Telefonnummer: 076 – 039 61 88

Postadress

Postbox: 980

Postnummer:

501 10 Borås

Bankgiro: 537-1075

Bli medlem i Sverigedemokraterna
SD Borås utbildningar

swish-003

 • Hur mycket är en skolflicka värd?

  Av niklashallberg den 27 november, 2017
  0
  Debattartikel BT 2017-11-27:
  Detta verkar vara en märklig fråga, och det givna svaret bör vara att flickor och pojkar har samma värde. Grundskoleförvaltningen i Borås kommer dock inte till samma slutsats och anser sig till och med på öret kunna säga hur mycket mer värd en pojke är än en flicka. För varje krona som går till en flicka i skolan, så ska en pojke ha en krona och tjugofem öre.
  Resursfördelningsmodellen hanterar grundskolenämndens kommunbidrag, som tilldelas av kommunfullmäktige utifrån stadens befolkningsprognos omfattande i Borås mantalsskrivna barn. Grund- ersättningen, som baseras på antal elever som respektive skola har, utgör 90 procent i den föreslagna modellen. De övriga 10 procenten till skolorna utgörs av en så kallad strukturersättning som skall fördelas efter följande variabler: kön, invandringsår, högsta utbildning för vårdnadshavare, ekonomiskt bistånd, familj, avgångsår.
  Med en sådan modell så nedprioriteras flickor med stadgade föräldrar som är högutbildade, har ett arbete samt bor på landsbygden. Dessa föräldrar är även en av de grupper som bidrar mest till skattekollektivet, då deras utbildning även innebär högre inkomster och därmed mer skattemedel. Med detta som bakgrund är det lättare att sätta sig in i deras resonemang, och måhända lite lämpligt citera Leif Östling: ”Vad fan får jag?”.
  Eftersom flickor överlag har bättre resultat drar man den märkliga slutsatsen att pojkar ska tilldelas mer pengar. De flesta som arbetar med barn och unga i skolan vet att det snarare handlar om att förändra attityder och inställning till skolarbetet bland pojkar. En annan lite mer intressant fråga till läsarna är vad våra feminister egentligen tycker om detta.
  Den föreslagna resursfördelningsmodellen kommer även att slå mot våra mindre skolor på landsbygden. Att våra styrande i grunden ser våra mindre skolor på landsbygden mest som en ekonomisk belastning är inget nytt.
  Inför framtiden syns denna prioritering väldigt tydligt genom den styrande minoritetens förslag om ny grundskola för minst 800 elever. Likt tätt förpackade makrillar på burk ser den styrande minoriteten den ekonomiska fördelen genom att maximera elevantalet på en mycket liten yta. Detta är inte acceptabelt. Föräldrar i Rångedala och Äspered har under det gångna året fått kämpa för att få behålla sina låg- och mellanstadieskolor. Men nu verkar det som att den sista spiken i kistan förbereds att slås i.
  Vi sverigedemokrater ser de mindre skolorna som en tillgång som ska utvecklas, inte avvecklas. Vi är övertygade om att de mindre skolenheterna har en bättre möjlighet att skapa den trygga miljö som våra flickor och pojkar behöver. Därför motsätter vi oss den föreslagna minskningen av bidraget till mindre skolenheter på små orter från 700 000 kronor/år till 400 000 kronor/år och den nya resursfördelningsmodellen. Som alternativ till den föreslagna resursfördelningsmodellen ser vi istället en modell som ger alla barn samma förutsättningar – oberoende av härkomst eller annan social variabel.
  Är du en flicka som bor på landsbygden med två hårt arbetande föräldrar, så är risken stor att du kommer dra det kortaste strået när våra styrande fördelar resurserna till skolan.
  Anders Alftberg (SD), skolpolitisk talesman för Sverigedemokraterna i Borås, ledamot i grundskolenämnden
  Andreas Exner (SD), ekonomipolitisk talesman för SD Borås, ersättare i grundskolenämnden
 • Budgetförslag för Borås Stad 2018!

  Av Sverigedemokraten den 16 november, 2017
  0

  Sverigedemokraterna i Borås presenterar vårt budgetförslag inför verksamhetsår 2018 för Borås Stad!

  Vi är det parti som satsar MEST på utbildning och välfärd! Vårt resultat är likartat Kommunstyrelsen i Borås förslag, däremot satsar vi 20,3 miljoner kronor mer på välfärden!

  Våra satsningar i kort;

    Totalt 193 nya uppdrag till kommunen!

    TVÅ nya grundskolor!

    Satsning på fler bostadsområden!

    Välskötta vägar och gator!

    Fler lekplatser!

    Iordningställande av Björbobacken på Rya Åsar!

    Skyttecenter!

    Fler aktivitetsplatser i våra serviceorter!

    Satsning på Trygghetsvakter även i år!

    Stor satsning på våra medborgare med funktionshinder!

    Stor satsning på elever med autism spektrum tillstånd (AST)!

   

  Ni kan hitta vårt budgetförslag här SD Borås budget 2018, trevlig läsning!

 • Amnesti för asylsökande leder fel

  Av niklashallberg den 8 november, 2017
  0

  Debattartikel BT 17-11-07:

  Svar till Tim Gahnström (MP), BT 30/10.

  Tim Gahnström (MP) föreslår i BT 30/10 ”amnesti” och generella studiebidrag för att komma tillrätta med det så kallade skuggsamhället, det vill säga att tiotusentals personer uppehåller sig illegalt i Sverige.

  För det första kan man ha synpunkter på hur man egentligen ska använda ordet ”amnesti”, som ursprungligen exempelvis innebär att myndigheterna avstår från att väcka åtal och att dömda brottslingar slipper fängelsestraff. Men vi förstår innebörden.

  Sverige hade en så kallad ”flyktingamnesti” 2005, vilket innebar att många illegala migranter, som egentligen skulle avvisas, fick permanenta uppehållstillstånd. Och även efter detta har Migrationsverket och migrationsdomstolarna varit villiga att ompröva avvisningsbeslut till den asylsökandes favör.

  Men detta är ju inget annat än en starkt bidragande orsak till skuggsamhället, inte en lösning. Budskapet till alla illegala har varit att det kan lösa sig att trotsa myndigheternas beslut och stanna olagligt i Sverige, vilket uppmuntrar till att söka asyl även om man saknar skäl.

  Runt hörnet kan en så kallad ”amnesti” vänta, vilket i kombination med mycket generösa regler för vård, tandvård, utbildning och på sina håll till och med försörjningsstöd (allt sådant som Miljöpartiet har varit med om att driva fram), uppmuntrar illegala migranter att stanna i Sverige. Ja, dessutom lägger inte polisen särskilt mycket resurser på att lokalisera och avvisa dem det gäller, varför myndigheternas beslut ofta bara gäller i teorin. Det är också en problematisk signal att skicka till övriga samhället, att myndigheternas beslut inte gäller.

  Sverigedemokraternas budskap är alltså att skuggsamhället bekämpas bäst genom att strikta och tydliga regler tillämpas och efterlevs, inte genom myndighetstrots. Bor man i Sverige illegalt ska man givetvis åka härifrån och inte permanenta sin illegala tillvaro här, med allt vad det innebär.

  Vad gäller studiebidrag antar vi att Gahnström anser att de illegala ska studera på det offentligas bekostnad, men det är inte en bra idé då vårt utbildningssystem redan är hårt belastat och har allvarliga kvalitetsbrister.

  På en punkt gnuggar man sig ändå lite i ögonen när man läser Gahnströms artikel. ”Bromsa inflödet istället …” skriver han, vilket är motsatsen till Miljöpartiets politik de senaste 20 åren. Regeringssamarbetet har ju i någon mån tyglat den värsta galenskapen, åtminstone sedan november 2015. Annars har ju Miljöpartiet i alla sammanhang drivit på för högre asylmigration och därmed ytterligare bidragit till det skuggsamhälle som nu bekymrar Tim Gahnström.

  Trots våra uppenbara meningsskiljaktigheter ser vi nu alltså en gnutta förnuft hos en miljöpartist. Hoppas att det sprider sig.

  Patric Silfverklinga, gruppledare SD Borås

  Jan Nilsson, ordförande SD Borås

  Tomas Brandberg, politiskt sakkunnig

 • Hur blir framtiden för våra äldre?

  Av niklashallberg den 12 oktober, 2017
  0

  Hur blir framtiden för våra äldre?

  BT Debatt, 17-10-12

  En så pass massiv negativ reaktion från medarbetarna i äldrevården indikerar att situationen är ohållbar. Till följd av att kompetent och erfaren personal säger upp sig kommer verksamheten till slut inte att kunna kvalitetssäkras, menar Björn Qvarnström.

  Under den senaste tiden har många nyhetsartiklar och insändare berört Borås stads äldreomsorg, där många tidigare och nuvarande anställda upplever en ansträngd arbetsmiljö och en toppstyrd verksamhet som påverkar privatlivet på ett negativt sätt.

  Sedan införandet av Timecare, ett system för resurspass och central planering, har många kritiserat systemet och som konsekvens sökt sig till andra yrkesområden.

  En så pass massiv negativ reaktion från medarbetarna i Borås stad indikerar att situationen är ohållbar. Till följd av att kompetent och erfaren personal säger upp sig kommer verksamheten till slut inte att kunna kvalitetssäkras.

  Enigt uppgifter från vård- och äldreförvaltningen uppgår personalomsättningen till drygt 10 procent för undersköterskor, 12 procent och 13 procent för biståndsbedömare respektive sjuksköterskor, samt cirka 15,5 procent för arbets- och fysioterapeuter. Detta är extremt alarmerande siffror som måste skyndsamt analyseras och åtgärdas.

  Utöver det uppenbara arbetsmiljöproblemet som existerar inom förvaltningen finns även andra bidragande faktorer. Dels är lönebildningen på en låg nivå, dels så saknas en konstruktiv styrning och dialog mellan personal och styrning.

  Grundproblematiken är självklart ekonomiska resurser – likt det problem skolan befinner sig i i dag. Kostnadseffektivitet är en återkommande fråga för de andra partierna, där bland annat Ida Legnemark (V) och Malin Carlsson (S) menar att många och fler verksamheter måste bli mindre kostsamma. Dock resulterar denna retorik, i kombination med nuvarande styrning, i att Borås stads äldre och personal drabbas. Antingen behöver styrningen bytas ut, och/eller så måste mer resurser tillsättas.

  Det är anmärkningsvärt att man kombinerat denna retorik med ett prognostiserat överskott på cirka 35 miljoner kronor inom förvaltningen – resurser som kunde ha lyft kvaliteten avsevärt i verksamheten.

  Fallet med Sjöboklint, där Arbetsmiljöverket nu ställer krav på kommunen att utreda arbetsförhållandena, kom som en överraskning för oss sverigedemokrater. Den 14 september genomfördes ett verksamhetsbesök av vård- och äldrenämnden på olika omsorgsboenden i Borås stad – varav Sjöboklint var ett av dessa besök. Den enda kritik som framfördes av verksamhetschef, och som inte utvecklades eller bemöttes av nämndordförande Ida Legnemark på plats, var att lokal- utrymmena var trånga och gamla.

  Hur kommer det sig då att nämnden inte fick informationen innan Arbetsmiljöverket väckte kritiken – varken på nämndmöte eller under verksamhetsbesöket? Efter verksamhetsbesöket på Björkhaga kunde vi utläsa i Borås Tidning om en upprörd stämning hos personalen på grund av personalförändringar. På vilket sätt kan nämnden förbättra personalsituationen om vi aldrig får till oss informationen? Finns det fler brister på andra boenden i Borås stad som inte framkommit, och i sådana fall varför?

  Problemet är tydligt – antingen informeras inte nämnden om de brister som finns under sitt ansvarsområde, eller så kommer denna information inte ut till hela nämnden. Oavsett anledning så riktar vi stark kritik till presidiet som skall leda arbetet och till de styrande i Borås stad.

  Istället för att fokusera på frågor kring kostnadseffektivitet ser vi i Sverigedemokraterna positivt på en utveckling av verksamheten. Detta har bland annat Moderaterna presenterat i en debattartikel 3/10, som avser ett förslag om att bygga äldreboenden i kombination med förskolor. Detta är ett förslag som Sverigedemokraterna presenterade redan 2016 inför budget 2017 och som vi välkomnar varmt. Låt oss göra sak av förslaget och förbättra situationen för våra äldre och unga.

  Björn Qvarnström (SD), ledamot, vård- och äldrenämnden

 • Motarbeta all form av extremism

  Av niklashallberg den 4 oktober, 2017
  0

  Motarbeta all form av extremism, BT Debatt 17-10-04

  Återigen har Sverige förpestats av extremism, denna gång i Göteborg. Misshandel, attacker, provocerande slagord, stenkastning, vandalism och flera andra brott härjar i vårt öppna samhälle. Vi i Sverigedemokraterna kommer aldrig att acceptera denna utveckling – oavsett politisk eller religiös tillhörighet hos aktörerna.

  I Göteborg rapporterar polisen att uppemot 500 nazister och 10 000 motdemonstranter fanns på plats. Inga uppgifter har dock presenterats i skrivande stund om hur stor andel av motdemonstranterna som tillhör de extrema vänsterautonoma grupperna. Händelserna under lördagen visar dock på att extremisterna inom den vänsterautonoma rörelsen antingen likställer sig själva med nazistiska Nordiska motståndsrörelsen eller får dem att se fredligare ut. Många av dessa autonoma vänstergrupper drar sig inte för att både uppmana till och utöva våld gentemot meningsmotståndare. De använder sig av samma metoder som den grupp de vill motarbeta – högerextrema – och hela rörelsen framstår därmed som hycklande.

  Detta är en oroväckande utveckling av tre falanger inom extremism i Sverige: islamister, vänsterextremister och högerextremister. Mitt i all denna röra befinner sig lagupprättarna som gör sitt yttersta med sina begränsade resurser för att hindra en alltmer eskalerande situation.

  I Borås leds arbetet kring kartläggningen av extremister av Centrum för kunskap och säkerhet (CKS). Den 28:e september var ett av de tillfällen då ledningen inom CKS redovisade hur arbetet fortgår i Borås. Här framkom det även att endast två grupper prioriteras och kartläggs i dag – den islamistiska och den högerextrema.

  Vänsterextremisterna har med andra ord lyckats flyga under radarn mycket tack vare sin utbredda organisation, att de delvis är skyddade externt men även för en strikt intern organisation som begränsar insynen. Vi har även hört representanter från Socialdemokraterna öppet påstå att den vänsterextrema rörelsen ”inte är lika farlig som den högerextrema”. Det är denna typ av mentalitet som bereder väg för vänsterextremisterna att arbeta närmast obehindrat – den politiska viljan att göra något åt detta är begränsad. Därefter kan man självklart spekulera i varför den är begränsad.

  Samtidigt ser vi återkommande vid allmänna sammankomster att medlemmar från alla tre läger delvis eller helt maskerar sig för att försvåra identifiering, något som inte är tillåtet och regleras genom lagen. När en individ väljer att maskera sig underlättar det att genomföra olagliga handlingar och yttranden. Genom att fånga upp de individer som vill försvåra identifiering är vi övertygade om att vi kraftigt kan minska alla typer av brott. Men för att rättsväsendet ska få möjligheten att kraftigt trycka tillbaka alla typer av brottslighet och extremism i samhället så måste mer resurser tillsättas.

  Utöver våra nationella satsningar inom säkerhet och trygghet vill vi sverigedemokrater i Borås upprätta kameraövervakning vid utsatta platser, förstärka stödet till brottsutsatta, uppmuntra och utveckla civilsamhällets engagemang, uppdra samtliga förvaltningar att arbeta för ett tryggare samhälle samt anställa trygghetsvakter i kommunen som ska stödja polisen till dess polisen fått de förutsättningar som krävs för att kunna genomföra sitt arbete.

  Slutligen vill vi ge en stor eloge till Sveriges poliser – tack för allt ert arbete. Vi vet att det kan kännas hopplöst med en utsatt arbetsmiljö, bristande löneutveckling och konstant kritik. Vi i Sverigedemokraterna kommer att fortsätta vårt arbete för att förbättra polisernas arbetssituation, ge dem en rättvis lön för deras ansträngande arbete och vi riktar kritiken dit där den hör hemma – hos tidigare respektive nuvarande regering.

  Andreas Exner, vice ordförande SD Borås