Motioner 2014-2018 | Sverigedemokraterna i Borås

Motioner 2014-2018

2019-02-21, Motion om att införa särskilda undervisningsgrupper för särskilt begåvade elever, Särskilt begåvade elever


2019-01-18, Motion om att införa särskild verksamhet för barn som lever i missbruksmiljö, Hjälp Barn i Missbruksmiljö!


2019-01-17, Motion om att se över formerna och tillföra opolitisk branschkompetens i de kommunala                                                          bolagsstyrelserna, Professionalisera Bolagsstyrelserna


2019-01-16, Motion om att införa jourskola/jourklasser i Borås, En bättre skola i Borås


2018-12-20, Motion om att ge Borås lärare utbildning i ledarskap och konflikthantering, Ledarskap Självklart


2017-09-21, Motion avseende skolmaten i Borås, ‘En mätt elev är en produktiv elev!’

 

Motion om att minska antalet fullmäktigeledamöter

sjuharad

Motion om att minska antalet fullmäktigeledamöter

Varje kommunfullmäktigeförsamling utformas i antal utifrån kommunallagens intervaller om antal röstberättigade invånare. Borås stad har med sina 83000 röstberättigade invånare möjligheten att utgå̊ ifrån minst 61 ordinarie ledamöter i Borås kommunfullmäktige men innehar i dagsläget 73 ledamöter.

Vi menar att det är tid att revidera antalet fullmäktigeledamöter som utgör Borås kommunfullmäktige utifrån ett mer tidsenligt behov och faktisk nytta. Vi menar att dagens teknik möjliggjort en närhet mellan politiker och väljare på̊ ett sätt så att behovet av den fysiska närheten till sina folkvalda minskat.

Jämförs Borås stad med andra storleksmässigt jämförbara kommuner så har Borås betydligt fler ordinarie fullmäktigeledamöter per invånare. T.ex. så har Malmö stad med sina 245 000 röstberättigade 61 endast ordinarie ledamöter.

Vi menar att det demokratiska uppdraget inte skulle påverkas nämnvärt om Borås valde ett kommunfullmäktige med 61 ordinarie ledamöter istället för dagens 73 stycken. Tvärtom så skulle varje mandat få en större betydelse och kommunfullmäktige skulle bli smidigare och mindre kostnadsdrivande

Utifrån ovanstående framställda synpunkter yrkar vi på̊ följande:

Att minska antalet ordinarie ledamöter i Borås kommunfullmäktige från dagens 73 till 61 stycken.

Att kommunstyrelsen får i uppdrag att bereda nödvändiga åtgärder som bör vidtas till följd av ett minskat fullmäktige.

För Sverigedemokraterna Borås

Johan Österlund (SD)

Björn Qvarnström (SD)

 

 

Motion om riktlinjer vid utbrott av vinterkräksjukan i Borås stad

sjuharad

Motion om riktlinjer vid utbrott av vinterkräksjukan i Borås stad

Vi Sverigedemokrater anser att Borås stad behöver skapa riktlinjer för dess personal och anställda inom barnomsorgen samt vård och omsorgen när det gäller hanteringen av personalen vid utbrott av vinterkräksjukan (oftast Norwalk/Calisiviruset).

SÄS Södra Älvsborgs sjukhus och Västra Götalands-regionen har sådana riktlinjer för sin personal och då Borås stad ligger i Västra Götalands-regionen ser vi det som naturligt att våran personal inom barnomsorgen och vård och omsorg skall ha samma stöd och skydd som den landstingsanställda i samma stad har.

I de riktlinjer som finns i Västra Götalands-regionen finns det möjligheter för enhetschefen/ansvarig chef att beordra personal att gå hem, alternativt stanna hemma vid utbrott av vinterkräksjukan och på så sätt förhindra att den anställde drabbas av en karensdag vilket annars är en lagstadgad åtgärd enligt sjuk löne lagen.

Utdrag ur Västra Götalands-regions riktlinjer ”personal, som insjuknar i virusgastroenterit och arbetar vid sjukvårdsenhet där smittan konstateras enligt första punkt ovan och där särskilda hygienriktlinjer gäller, skall stängas av från arbetet med lön från och med första sjukdagen på grund av medicinska själ (AB 05 & 10. Mom4). För personal som får liknande symtom vid sjukvårdsenhet enligt ovan där smitta ej konstaterats, tillämpas sedvanliga sjukskrivningsregler. Om det i efterhand – vid provtagning eller annan bedömning – visar sig vara ett fall av virusgastroenterit, så skall sjukskrivningen omvandlas till avstängning.” Slut utdrag.

Region Skåne har också riktlinjer som i det store hela om inte helt stämmer överens med dom som Västra Götalands-regionen har.

Utdrag ur Region Skånes riktlinjer ”Region Skåne har beslutat att medarbetare som får symptom på Norwalk/Calicivirus på en avdelning där smitta har fastställts, stängs av från arbete med bibehållna löneförmåner. Då en medarbetare har stängts av från arbetet för att förhindra att smitta sprids, är medarbetaren inte att anse som ledig från arbetet. Detta innebär således ingen sjukskrivning och inte heller någon karensdag. Medarbetare som får liknande symptom på avdelning där smitta ej har diagnostiserats sjukskrivs. Visar det sig senare efter provtagning eller annan bedömning att sjukdomen orsakats av Norwalk-/Calicivirus omvandlas detta till en avstängning med bibehållna löneförmåner. Verksamhetschefen tar beslut om avstängningen och skickar en skriftlig rapport, med medarbetarens personuppgifter och under vilken period avstängningen gäller, till lönekontoret.” Slut utdrag.

Då vi anser att personal inom barnomsorg samt vård och omsorg är särskilt utsatta för risken att bli drabbade vid ett utbrott av vinterkräksjukan i Borås stad då den personalen inte har ett val utan alltid måste ge den vården som vårdtagare/barnet har rätt till oavsett om vårdtagaren/barnet är tillfälligt sjuk av t.ex vinterkräksjukan. Att då riskera drabbas dubbelt både av att bli sjuk och att behöva vid det tillfället lida en ekonomisk förlust genom karensdagen ser vi Sverigedemokrater som direkt felaktigt och orättvist.

Det är också en självklarhet att vårdtagare och barn skall tas emot av frisk personal inte sjuk personal. Och bättre villkor för våran personal ökar säkerheten och tryggheten för våra barn och äldre. Och bättre villkor gör oss också till en attraktivare arbetsgivare.

Med bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

Att: ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna för Borås stad att ta fram riktlinjer för att se till att personalen inom barnomsorgen och vård och omsorg som har vårdtagare/barn kontakt inte blir ekonomiskt lidande genom karensdag vid insjuknande av vinterkräksjuka på ett liknande sätt som Västra Götaland och Region Skåne gör.

Sverigedemokrater i Borås genom

Björn Qvarnström

MOTION OM MOBIL- & SURFPLATTE FÖRBUD I GRUNDSKOLAN

sjuharad

MOTION OM MOBIL- & SURFPLATTE FÖRBUD I GRUNDSKOLAN

I dagens moderna samhälle är mobiltelefoner och surfplattor en naturlig del av vardagen. En Internetuppkoppling nästan var vi än befinner oss hjälper oss med allt ifrån stort till smått, från att boka färdtjänst och kontrollera busstidtabellen till uppdatera vår status på olika sociala medier.

Dock finns det en baksida med denna konstanta uppkoppling som är allra tydligast bland våra ungdomar. Under rast, lunch eller kortare pauser i skolan där man tidigare passade på att röra på sig i allt från lek till promenad väljer allt fler att i större utsträckning fortsätta vara stillasittande och istället spendera sin paus med att ”surfa” med mobil eller platta.

Detta har visat sig ha mycket negativ inverkan på eleverna som till följd av stillasittandet blir tröttare vilket i sin tur leder till försämrad inlärningsförmåga samt försämrade studieresultat för eleverna.

I en brittisk studie publicerad av Centre for Economic Performance(1) har ett mobilförbud en märkbart positiv inverkan på studieresultatet. Provresultaten för 16-åringar som gick i brittiska skolor som förbjudit mobiltelefoner gick upp med 6,4 procentenheter(2) och enligt studien var det de elever med lägst betyg som höjde sig mest av ett mobilförbud.

Bräckeskolan i Västra Götaland har sedan fredagen den 9e november 2015 infört mobil och surfplatteförbud på prov under skoltid(3) och har redan märkt av positiva resultat. Med hänvisning till ovanstående föreslår Sverigedemokraterna:

Att: man i Borås stads grundskolor inför mobil- och surfplatteförbud på prov under 1 termin för att sedan utvärdera förbudet. Självklart undantag för när dessa används i utbildningen på prov med analys och en redovisning för Kommunfullmäktige.

Att: man tillskriver Borås stads friskolor en rekommendation att införa mobil och surfplatteförbud på prov under 1 termin för att sedan utvärdera förbudet. Självklart undantag för när dessa används i utbildningen på prov med analys och redovisning för Borås Stad.

Sverigedemokraterna i Borås

Björn Qvarnström

Patric Silfverklinga

1. http://cep.lse.ac.uk/pubs/download/dp1350.pdf

2. http://www.theguardian.com/education/2015/may/16/schools-mobile-phones-academicresults

3. https://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.2870302-barnen-slutade-leka-rektor-informobilforbud

Åldersbestämning av ensamkommande barn

sjuharad

Åldersbestämning av ensamkommande barn – Utrymme för kommunen att agera

Borås stad ska enligt planer från länsstyrelsen ta emot 221 ensamkommande ungdomar under 2016. Det är förenat med höga kostnader att ta emot dessa ensamkommande. Migrationsverket ersätter med cirka 1900 kr per dygn, men kostnaden kan bli betydligt högre för kommunen om vi tvingas köpa externa boenden. Här har andra kommuner tvingats betala upp till 4500 kr per dygn för platser. Kostnaden för skola täcks inte heller helt av migrationsverket. Ersättningen gäller dessutom enbart till det år den ensamkommande fyller 21 år. Risken är alltså att detta blir en stor kostnad för Borås stad.

Det är utmärkt att regeringen nu äntligen har bestämt sig för att införa medicinska ålderskontroller på de som dyker upp i Sverige och kallar sig ensamkommande barn.

Danska migrationsverket testade 282 ensamkommande och fann vid ålderstester att 72% var äldre än 18 år. Andelen varierar för olika undersökningar men i samtliga är det en majoritet som är äldre än 18 år. Genom tand- och handledsröntgen, ibland den ena metoden, ibland den andra och ibland båda, har man i Norge och Finland upptäckt att uppemot 65 procent av alla asylsökande som säger sig vara strax under 18 år eller yngre, inte är det.

Migrationsverkets officiella ståndpunkt när det gäller ensamkommandes ålder är att hellre fria än fälla, alltså att utan några åtgärder acceptera den ålder som den sökande uppgett.

Migrationsverkets enda skyldighet är att informera den ensamkommande att han eller hon kan få en medicinsk åldersbedömning för att styrka sin ålder.

På grund av diskrepanser i ålder har det visat sig vara förenat med stora problem att blanda ensamkommande som uppger sig vara 15-16 år med förmodat jämnåriga i skola och på andra ställen.

Rättschefen på migrationsverket, Fredrik Beijer, slog i en Rättslig kommentar 2015-09-03 (SR 35/2015) fast att verkets egen registrering av ålder inte har någon rättsverkan för kommuner, landsting och myndigheter.

Denna rättsliga kommentar bygger på Migrationsöverdomstolens dom MIG 2014:11. Beijer skriver:

”Det står andra aktörer fritt att inom ramen för sin verksamhet, oavsett verkets bedömning, själva ta ställning till den sökandes uppgivna ålder”

Här har alltså Borås stad en möjlighet att hantera de ensamkommande på ett betydligt billigare, rättsligt riktigt och mer adekvat sätt genom att Migrationsverket har öppnat denna möjlighet.

Med anledning av ovanstående yrkar därför Sverigedemokraterna

Att: Kommunstyrelsen ger i uppdrag till berörda förvaltningar och tjänstemän att i fall där tvekan om den ensamkommandes ålder genomföra en så noggrann åldersutredning som låter sig göras med dagens teknik.

Björn Qvarnström

Crister Spets

Leif Häggblom

SD-Borås

Inför korta lektionspauser

sjuharad

Inför korta lektionspauser

Att sitta still och lyssna är inte alltid så lätt, och ska man dessutom försöka bibehålla koncentrationen så behöver hjärnan syre och kroppen är i behov av rörelser.

Skolan är idag en plats där kanske koncentrationen är som störst, men trots detta prioriteras inte idrott och fysisk motion mer än fåtal tillfällen per vecka.

Kanske svaret finns i skolans/kommunens ekonomi och tidsplan, där marginalerna är små.

Hur skulle däremot skolan/kommunen resonera om det fanns ett sätt som:

På ett tidseffektivt sätt bidrar till mer fysik, utan att kosta något? Och som ger piggare elever som lär sig mera!

Ni har säkert alla suttit på flertalet långa möten och bara längtat till en paus. Det har säkert hänt att ni nickat till och kanske t.o.m sovit.

Men ibland finns det kloka talare, lärare eller kollegor på mötet som uppmuntrat till att ni ska utföra nån slags rörelse för att på så sätt syresätta hjärnan samt få upp blodcirkulationen.

Att få korta pauser är för alla ett måste, och att det kan åtgärdas med så små medel borde vara en grund att pröva detta i våra skolor.

Hälsoverkstaden har utvecklat ett pausrörelsekartotek där förslag på rörelser/aktiviteter finns att tillgå.

Ni kan här läsa vad folkhälsan skriver om motion för barn: https://shar.es/1jafYa

Genväg till hälsoverkstadens kartotek för pausrörelser:

http://www.folkhalsan.fi/Global/VarVerksamhet/UngOchSkola/SkolanOchHalsan/Halsoverkstaden/Pausrörelsekort2.pdf

Vi tycker helt enkelt att korta lektionspauser (s.k powerbreaks) ska prövas.

Därför vill vi:

Att i första hand pröva dessa korta pauser på några av kommunens skolor under en testperiod upp till 3 månader.

Utvärdera sedan denna testperiod, och om utfallet blir positivt applicera fas två.

Att i andra hand (fas två)införa dessa korta pauser i alla kommuners skolor. Och att föreslå kommunens friskolor att pröva denna metod.

Leif Häggblom

Sverigedemokraterna

Digitalisering av delegationsärenden

sjuharad

Digitalisering av delegationsärenden

Borås stad har valt att politiska företrädare ska inneha en så kallad surfplatta, detta för att spara på miljön när det gäller utskrifter samt att enkelt och effektivt förmedla aktuella handlingar.

Trots detta måste man som politiskt aktiv ta sig till respektive nämnd för att kunna läsa delegationsärenden som det vid senare tillfälle ska beslutas om?

Som ett steg för transparens i de ärenden som ska delegeras, borde det vara rimligt att läsa dessa handlingarna på sin surfplatta. Genom att möjliggöra detta undviker vi också eventuella transporter som kan belasta miljön negativt.

Vi tycker helt enkelt att en beslutande politiker på enklast möjliga sätt ska kunna läsa och förkovra sig i de ärenden som ska behandlas.

Därför vill vi:

Att i första hand dessa delegationsärenden mailas ut, till de berörda beslutsfattare som ska hantera ärendet.

Att i andra hand dessa delegationsärenden finns tillgänglig att läsa på en anvisad internetsida, och att med personlig kod kan läsa dem.

Leif Häggblom

Sverigedemokraterna

Bunkeflomodellen

sjuharad

Bunkeflomodellen

Motion: Att införa en skol/näring/föreningslivsdag samt implementera ”Bunkeflomodellen” i kommunens skolor

Bakgrund:

De studieresultat en elev uppnår i skolan och de val en elev gör under sin skoltid, kommer få stor påverkan för hans eller hennes framtid. Utöver bra lärare har forskning visat att fler aspekter påverkar resultaten.

1999 påbörjades den studie som kom att ligga till grund för den så kallade ”Bunkeflomodellen”.

Studien visade att elever som har regelbunden fysisk träning, mår bättre, har lättare att fokusera och presterar bättre i skolan. Det lokala föreningslivet var aktiva och engagerade i projektet, vilket inte bara avlastade lärarna i skolan, det gav även de engagerade föreningarna nya medlemmar.

Något som var mycket uppskattat bland dessa.

Inspirerade av denna forskning och de resultat som projektet gav, vill vi Sverigedemokrater nu utveckla modellen ytterligare, och till modellen lägga ett nära samarbete med näringslivet.

Utöver bättre hälsa, minskad barnfetma och bättre skolresultat, som var en effekt av ”Bunkeflomodellen”, skulle ett nära samarbete med näringslivet ge eleverna en bättre insikt i vad som krävs för att nå sina drömyrken och varför man behöver studera, detta skulle också ge eleverna ökad kunskap om arbetsmarknaden och samhället – något som på sikt också kommer minska risken för framtida missmatchning för eleverna.

Elever, lärare, föreningsliv och näringsliv blir alla vinnare.

Sverigedemokraterna i i Borås Stad föreslår därför kommunfullmäktige att besluta:

– Att uppdra åt lämplig nämnd att utreda kostnaden för införande av förslag enligt ovan

Att uppdra åt lämplig nämnd att planera för- samt införa ovanstående förslag

– Att uppdra åt lämplig nämnd/nämnder att återkomma med förslag om hur samtliga elever inom för- och grundskolan i Borås Stad kan ges schemalagd motion varje dag i enlighet med principerna för det så kallade Bunkefloprojektet.

Andreas Bäckman

Björn Qvarnström

SD-Borås