Insändare | Sverigedemokraterna i Borås

Insändare

Sluta skylla på skolvalet - bygg mer!

Socialdemokraterna bör vara väldigt ödmjuka och kommunicera mer med varandra. Att de, tillsammans med MP och V, inte förstår eller aktivt försöker skuldbelägga skolvalet för att flytta fokus från sin bristande politik, är både absurt och löjeväckande.

Skolvalet är inte den underliggande faktorn till dagens situation i skolan. Problemet är att antalet skolplatser inte räcker till i kombination med bristande ekonomiska resurser. Kanske kommer övriga partier att lyssna och se mer på oss sverigedemokrater i framtiden, då vi var det parti som satsade mest på grundskolan av alla budgetförslag som presenterades. Vi förstår föräldrar som undrar hur politikerna har tänkt när det finns en skola utanför deras hem där deras barn inte är välkommet. Men anledningen till detta är den relativa närhetsprincipen. Den relativa närhetsprincipen ger förtur till den elev som förlorar mest på att inte få platsen. Underlaget som används är skillnaden i gångväg till den sökta skolan jämfört med närmaste alternativa skola. Alternativet är den absoluta närhetsprincipen, där den elev som har närmast till skolan även får platsen.

Den styrande majoriteten i grundskolenämnden, de rödgröna med Socialdemokraterna i spetsen, lämnade fram förslaget om relativ närhetsprincip och röstade därefter för denna. Då de sitter i majoritet i nämnden så kunde de enkelt ha förordat och röstat för den absoluta närhetsprincipen om de ville ha denna. Det blir därför väldigt absurt när Malin Carlsson (S), ansvarigt kommunalråd för skolan, väljer att gå ut i sociala medier och menar att hon förordar den absoluta närhetsprincipen. Detta är endast en populistisk retorik, som bland annat Ulf Olsson (S) ställer sig bakom med sitt passiva gillande och spridande på sociala medier, medan man i verkligheten röstar för ett annat förslag.

Detta blottar den kommunikationsbrist som råder hos de styrande – både i regeringen och lokalt i Borås – när nämndordförande Per Carlsson (S) röstar för ett annat förslag. Medborgarna i Borås såg samma tendenser avseende budgetfrågan, där Per Carlsson och Malin Carlsson verkade ha helt olika uppfattningar kring grundskolans ekonomiska resurser. Vi vill därför föreslå de styrande i Borås att utveckla sin interna kommunikation, istället för att fokusera på frågan om man kan baka tårta på avföring eller inte. Vi är chockade över denna låga nivå av debatt från de styrandes sida, men kan tyvärr inte ställa oss bakom detta påstående. Detta är inte värdigt ett regeringsparti.

För att behandla problematiken kring antalet skolplatser måste fler skolor byggas. Om man vill att barnen ska ha nära till skolan så krävs en geografisk spridning av nya skolor, där den lokala demografiska utvecklingen finns i underlaget. Att föreslå en stor, centralt belägen skola minskar nödvändigtvis inte avståndet till närmaste skola, utan förstärker undanträngningseffekten från områden utanför Borås stadskärna. Barnet som har en skola utanför hemmet garanteras med andra ord fortfarande inte att få plats i skolan 20 meter utanför dörren, utan måste nu ta sig den centralt belägna skolan – där det finns skolplatser – på grund av den relativa närhetsprincipen.

Vi måste därför vädja till övriga partier att se över vårt förslag om att bygga två mindre grundskolor för att kunna garantera skolplatser nära hemmet. Att Rångedala- och Äsperedsskolan hotas av nedläggning om inte grundskolan tilldelas mer resurser – trots att både Per Carlsson (S) och Lennart Andreasson (V) i ett debattinlägg under november månad lovat att detta inte skulle ske – kommer endast att förvärra situationen. Därför måste vi först tillgodose att ingen skola avvecklas, därefter måste vi bygga fler skolor.

Avslutningsvis ser vi gärna att det bjuds in till debatt istället för pajkastning på sociala medier. Allra helst ser vi diskussioner där alla partier är välkomna. Om vi gemensamt kan komma överens om skolans betydelse och framtid så kanske personalen, föräldrarna och barnen slipper oroa sig över morgondagen.

Andreas Exner, ekonomipolitisk talesperson, SD Borås

Anders Alftberg, skolpolitisk talesperson, SD Borås

 

Skolvalet bär inte skulden

 

Samverkan för invånarnas skull

Under en längre period har ett flertal trafikfarliga miljöer som är i behov av ombyggnation, där ansvarig väghållare är Trafikverket, identifierats i Borås stad. Under tekniska nämndens decembermöte efterlyste vi lösningar och diskussion kring dessa problem genom ett fysiskt möte mellan förtroendevalda i tekniska nämnden och Trafikverket.

Anledningen till detta är att Trafikverket är väghållare för många gång- och cykelytor samt gator och vägar – vilket i sin tur förhindrar att kommunen kan iordningställa dessa områden för att förbättra trafikmiljön och bygga ut de lokala cykelvägarna. Detta problem är som mest återkommande i serviceorterna.

På Sverigedemokraternas initiativ beslutade en enig nämnd att uppdra förvaltningen att kontakta Trafikverket med syftet att ordna ett fysiskt möte. På detta kommande möte skall ett utskott av oss förtroendevalda, tillsammans med Trafikverket och förvaltningen, diskutera hur bland annat den oövervakade övergången på järnvägen vid Gula skolan i Fristad ska hanteras, järnvägsövergången vid Fristad centralstation (som en del av aktivitetsplats Fristad), och Dalsjöfors gång- och cykelytor vid Storgatan, delen Stationsvägen–Tallbitsvägen.

Vi i Sverigedemokraterna ställer oss i grunden skeptiska till att kommunen ska avsätta kommunala medel för att finansiera en myndighets ansvarsområde. Dock har regeringen valt att nedprioritera de ekonomiska resurserna till infrastrukturen, vilket i sin tur bland annat motarbetar Sveriges nollvision om antalet omkomna i trafiken. För att motverka denna tendens måste kommunen avsätta nödvändiga resurser för att tillgodose behoven.

Sverigedemokraterna har även lyft fram till nämndens ordförande att vi önskar ha årets så kallade medborgardialog i Fristad angående aktivitetsplatsen, alternativt i Simonsland angående stadens upphandlade färdtjänst. Vi hoppas att vi får gehör för vårt önskemål.

Färdtjänsten ligger under tekniska nämndens ansvar och är ett område som har varit högaktuellt under den senaste tiden. Under 2017 har insändare publicerats i Borås Tidning där förare anklagas för att baktala brukare. Vi har även sett allvarligare anklagelser från brukare om bland annat sexuellt ofredande från chaufförer, att brukare inte får den hjälp de behöver att transportera varor in i hemmet, och missförstånd på grund av språkförbistringar. Oavsett om ärendena har substans eller inte, så är det aldrig acceptabelt att bli utsatt för detta eller att bli falskeligen anklagad.

Till följd av dessa avslöjanden, som Borås Tidning tidigare skrivit om, framförde vi ett tilläggsyrkande som vi hämtade från vårt budgetförslag för 2018 och som vann gehör hos övriga partier under november månads nämndmöte. På vårt initiativ beslutade en enig nämnd att förvaltningen, i samband med upphandlingen av färdtjänst 2018, ska tillgodose kompletterande säkerhets- och trygghetsåtgärder i fordonen. Om möjligt ska förvaltningen arbeta för videoövervakning samt generell ljudupptagning i fordonet – samtidigt som den personliga integriteten säkerställs. Syftet med detta beslut är att förstärka tryggheten gentemot förare och brukare vid uppkomna situationer.

Den samverkan som utvecklats i tekniska nämnden mellan partierna, där man förbiser blockgränser, tillåter många positiva förslag från alla håll och kanter. Vinnarna av detta är kommuninvånarna genom breda, hållbara politiska beslut. När Sverigedemokraterna tillåts ta ansvar så leder detta till ett tydligt resultat – en positiv förändring på riktigt.

Andreas Exner, ledamot, tekniska nämnden.

Björn Qvarnström, ersättare, tekniska nämnden

Samverkan för invånarnas skull

Testa lämpligheten hos blivande lärare

Insändare BT 2018-01-08:

Det är glädjande att Moderaterna inte bara på migrationsområdet, utan nu även i de skolpolitiska frågorna väljer att kopiera stora delar av vår politik. I skolans värld ser vi inte med blida ögon på de elever som plagierar, men i politikens värld så är det högst välkommet.

Vi delar Moderaternas oro när det gäller kvaliteten på lärarutbildningarna. Enligt OECD:s rapport behövs en översyn av Sveriges lärarutbildningar. Vi anser att staten äga rätt att ge bindande direktiv om kvalitetsförbättringar för de lärosäten som inte rättar till sina brister. Fullföljs inte direktiven ska staten ge annat lärosäte uppdraget att driva lärarutbildning istället.

Kravet på lämplighetstest för lärarstudenter är något som vi drivit länge. Universitets- och högskolerådet, som är en statlig myndighet under utbildningsdepartementet, har redan utformat ett lämplighetstest för lärarstuderande, som med fördel kan användas även i vår kommun.

Även Moderaternas nyvunna insikt om att det behövs en tydlig struktur när det gäller lärarnas fortutbildning är välkommen. I vår riksdagsmotion ”En skola i världsklass”, från hösten 2015, drar vi upp huvudlinjerna för en mer sofistikerad karriärstruktur där lärarens kompetens- och löneutveckling länkas samman. En modell som med framgång används i ett flertal länder.

Det är hoppingivande att Moderaterna nu inser att ordning och reda i klassrummet är en förutsättning för arbetsro och en god arbetsmiljö. Vi har länge drivit frågan att skriftliga ordningsomdömen ska bli obligatoriska. Vi anser dock att mer behöver göras för att bland annat stävja de kriminella krafter som tagit sig in i skolan. Därför driver vi frågan om ett införande av jour- och pliktskola för de elever som utgör ett hot mot andra elever.

Det är tacksamt att attackera regeringen för ”flathet”, men man ska kanske påminna sig om att Alliansen faktiskt hade regeringsmakten under åtta år. Trots detta så gjorde man lite åt de problem som den svenska skolan brottas med. Skolan förbättrades inte nämnvärt under Alliansen styre. Hade Alliansen prioriterat Sveriges utveckling och framtid före politiskt spel så har man haft möjligheten att avbryta de rödgrönas skadliga politik när som helst under de senaste tre åren.

”Det måste bli ett slut på tomma ord och felriktade satsningar”, utropar Moderaterna i sitt debattinlägg och slår sig för bröstet. Men hur planerar de att gå från just tomma ord till handling? Alliansen (om den nu finns) lär knappast få någon majoritet. Sverigedemokrater är beredda att söka breda och långsiktiga lösningar för att rädda den svenska skolan. Är Moderaterna det – eller lider de fortfarande av beröringsskräck?

Anders Alftberg (SD), skolpolitisk talesman för SD Borås, ledamot i grundskolenämnden

Alliansen i Borås bänkvärmare åt de rödgröna

Insändare BT 2017-12-21:

Alliansen blottar sina brister i sin replik. Likt det lilla barnet springer Alliansen till pappa Sverigedemokraterna för att få spendera pengar när mamma Rödgrön sagt nej. Resurserna är begränsade, och när pengarna är slut så förändras inte situationen bara för att man önskar så. Vi kan och tänker ta ansvar för Borås. Detta innebär även ekonomisk hållbarhet. Ni släppte fram en rödgrön budget, ta nu ansvar!

Sedermera kallar ni era tilläggsyrkanden för ett gemensamt förslag. Det är bra att Alliansen belyser det faktum att ni bara driver drygt 45 frågor tillsammans. Vi Sverigedemokrater driver över 190 frågor, presenterar särskilda visioner för respektive nämnd och budgeterar efter vår politik samt stadens och invånarnas behov.

Vårt historiska budgetarbete är ett gott bevis på vår Sverigevänliga politik. Bland annat var vårt budgetförslag det som satsade mest på välfärden – skola, äldreomsorg och LSS. Varför ville inte Alliansen satsa på våra barn, äldre och funktionsnedsatta, frågar vi oss.

Det är alltid lika underhållande att bli anklagade för att inte rösta för vår politik. Alliansens utspel kan som bäst beskrivas som ”tomma tunnor skramlar mest”. För den intresserade kan man lätt hitta de många förslag vi presenterat och som alla andra partier röstade emot – men som de nu driver. Ni anklagar oss för att inte driva vår politik. Det gör vi. Alliansen däremot har inte ens någon gemensam politik, utan agerar bänkvärmare åt de rödgröna, medan de springer till kopiatorerna med vår politik och utnämner den till sin egen. Skamligt är bara förnamnet.

Men för våra kommuninvånares skull så tar vi initiativet och bjuder härmed in till en politisk överläggning samt diskussion.

Kan vi tillsammans gå in i ett sådant möte förutsättningslöst för att driva frågor som gynnar kommuninvånarna? Vi har kaffe för oväntat besök.

Andreas Exner, ekonomipolitisk talesperson, SD Borås

Patric Silfverklinga, gruppledare, SD Borås

Björn Qvarnström, vice gruppledare, SD Borås

Jan Nilsson, ordförande, SD Borås

Vi vill upprätthålla det krackelerande samhällskontraktet

Insändare BT 2017-12-19:

Socialdemokraterna Phia Andersson, Maria Andersson Willner, Ann-Christin Ahlberg och Petter Löberg uttrycker i BT 5/12 att ”det är fruktansvärt att man spelar på människors oro …” med hänvisning till Sverigedemokraternas valfilm. Nåja, man har troligen glömt sin egen slogan från valrörelsen 2014: ”Någonting har gått sönder i Sverige”. Är det helt nu kanske?

De socialdemokratiska skribenterna lyfter fram en bild som utgår ifrån att allt är snudd på frid och fröjd. Låt oss då påpeka att vi just nu har högkonjunktur, snudd på överhettad ekonomi, vilket innebär stora skatteintäkter. Samtidigt är räntan extremt låg, vilket stimulerar ekonomin.

Så hur kommer det sig att kommunanställda får jobba hårdare med fortsatt svag löneutveckling? Hur kommer det sig att sjukvården är på väg in i sin värsta kris i modern historia? Hur kommer det sig att segregationen och antalet ”utanförskapsområden” ständigt ökar? Och hur kommer det sig att utsattheten för sexualbrott skjuter i höjden när vi har en ”feministisk” regering?

Socialdemokraterna vill ge sken av att situationen är under kontroll, men det är den inte. När lågkonjunkturen kommer och räntorna går upp bara litegrann så har vi kris på riktigt. Detta är en soppa som socialdemokrater och moderater tillsammans med sina stödpartier har kokat under många år.

Vidare lyfter skribenterna frågan om ungdomsarbetslöshet. Om man läser rapporten i sin helhet framgår det tydligt att antalet ungdomar minskat med närmare 80 000 jämfört med mätningen 2012. Att andelen unga som saknar arbete minskat innebär således inte att fler arbetstillfällen har skapats, utan att ungdomarna nu är färre. Fortsättningsvis glömmer skribenterna att nämna orsaken till det ökade antalet sysselsätta bland utrikes födda – nämligen skattesubventionerade anställningar (etableringsuppdragen).

Det är inte ”rasistisk propaganda” att påpeka detta, utan rent sunt förnuft. Sverigedemokraterna vill föra en ansvarsfull politik på alla områden och återupprätta ett samhällskontrakt som i dag håller på att spricka.

Så har vi det klassiska knepet att lyfta fram enskilda budgetsiffror att ta dem ur sitt sammanhang. Sverigedemokraterna har vårdsatsningar på totalt 3,5 miljarder, samtidigt skulle en minskad asylrelaterad migration och ökad återvandring lätta trycket på kommuner och landsting. Lokalt i Borås satsade vi mer än 20 miljoner kronor mer på välfärden än Socialdemokraterna.

Ert stora illusionsnummer är att de senaste årens massmigrationspolitik inte kostar pengar och inte drabbar välfärden negativt. I september 2018 får väljarna säga sitt om detta.

Tomas Brandberg (SD), politiskt sakkunnig

Niclas Sunding (SD), gruppledare, Ulricehamn

Andreas Exner, ekonomiskpolitisk talesperson, SD Borås

Ge alla elever samma förutsättningar!

Insändare BT 2017-12-09:

Per Carlsson (S) och Lennart Andreasson (V) borde ta sig en lång funderare innan man slår sig för bröstet och menar att SD vill strunta i skollagen, eftersom det är just detta de själva har gjort sig skyldiga till. Skolinspektionens hot om vitesförelägganden på tiotals miljoner vittnar om detta.

Även vi stödjer oss på skollagen i detta, där det i 1 kap §4 står ”Barn och elever ska ges stöd och stimulans, så att de utvecklas så långt som möjligt”. Därav ser vi hellre en modell som ger alla barn samma förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt – även skolflickorna.

Vidare utgår de i sitt debattinlägg från att behovet är större i vissa grupper än andra. Men vi ifrågasätter Socialdemokraternas och Vänsterpartiets värdegrund när de anser att invandrare och pojkar per automatik beräknas ha ett större behov av stöd och resurser. Detta urskiljer tydligt de förutfattade meningar ni har om våra elever. Givetvis skall elever med särskilda behov få det stöd de behöver, men det ska prövas individuellt, inte generellt fördelas efter etnicitet eller kön.

Det är även intressant att debattörerna anser sig ha tolkningsföreträde på våra texter och vår politik, speciellt när det var de själva som lyfte frågan om invandring. När vi ändå är inne på frågan, undrar vi varför den utrikesfödda pojken ska få fyra kronor och 30 öre, samtidigt som den inrikesfödda flickan får en krona.

Skolverkets nye chef, Peter Fredriksson, uttryckte sig kanske något provocerande i frågan: ”Skolan lider inte brist på pengar. Ibland kan mer resurser till och med förvärra problem.” Vad han ville uttrycka, är att skolorna behöver förändra sitt arbetssätt och sin organisation, annars är det förspillda pengar.

Avslutningsvis är det glädjande att Carlsson och Andreasson lovar att bevara Äsperedskolan och Rångedalaskolan. Men historien har visat vad vissa politikers löften är värda – speciellt när elevunderlagets etnicitet och kön i dessa skolor i kombination med det minskade bidraget till mindre skolor, bäddar för brist på ekonomiska resurser.

Anders Alftberg (SD), skolpolitisk talesman för SD Borås, ledamot grundskolenämnden

Andreas Exner (SD), ekonomiskpolitisk talesman för SD Borås, ersättare grundskolenämnden

SD ensamt i opposition i Borås

Insändare BT 2017-12-08:

Nu har ytterligare en budgetdebatt avhandlats i Borås stads fullmäktige. Även i år fanns det endast två seriösa och kompletta budgetförslag till beslutsunderlaget, de styrandes och Sverigedemokraternas. Nu kan den enskilde läsaren fråga sig var Alliansen fanns någonstans.

Svaret är att Alliansen gett upp sin oppositionsroll och lyser därmed med sin frånvaro. Genom en överenskommelse gav de självmant upp sina väljares röster till förmån för en handfull inaktuella frågor med Socialdemokraterna. Vi vill därmed gratulera Socialdemokraterna i Borås för sin extraordinära utmanövrering av de tidigare oppositionspartierna i Alliansen.

Sverigedemokraterna är det yngsta partiet i Borås fullmäktige, men är trots detta det enda partiet som presenterar ett seriöst alternativ till den styrande minoriteten. Nu börjar dock det mest intressanta – under budgetdebatten och i efterhand väljer ledande politiker för allianspartierna att beklaga sig för att inte få gehör och gör därefter utspel om ”sin” politik.

Alliansen har inte lämnat något gemensamt motförslag till fullmäktige att ta ställning till (en konsekvens av överenskommelsen), utan väljer att som enskilda partier presentera en budget – som de inte ens röstar på, vilket i sig är anmärkningsvärt. Därefter väljer de att prata som sin ”gemensamma politik” genom att slå ihop sina fyra skuggbudgetar (vilka de inte röstade på) och tala om ”sina” satsningar. Den uppmärksamme noterade dock fyra alternativ – ett från respektive parti – och frågar sig säkerligen nu vilket av dem de åsyftar. De syftar på alla sina alternativ. De slår ihop dem och talar ur ett vi-perspektiv och satsar därmed på allt – och ingenting.

Vi lägger oss inte i Alliansens strategier, men rekommenderar dessa partier att göra upp internt om hur de ska ställa sig. Internt i dessa partier är vi väl medvetna om en splittring i frågan. Om representanter utan ledande ställning i allianspartierna önskar ha en annan riktning och påverkan, bör de således fundera på en omorganisation för att få gehör för sin politik.

I BT 24/11 menar Annette Carlson (M) att det inte finns något vågmästarparti i Borås, eftersom man (läs Sverigedemokraterna) inte tar ställning. Tydligen har Annette Carlson missat vårt budgetförslag och inte varit i lokalen under röstningsförfarandet. Vi röstade nämligen på vårt eget förslag. Om Annette Carlson hade varit uppmärksam så skulle hon ha märkt att det fanns två budgetförslag att ta ställning till.

I en protokollsanteckning från 2015–01–12 hos kommunstyrelsen skriver allianspartierna tillsammans följande ”Det finns två val att göra. Antingen styr de rödgröna fullt ut eller så avgår de och bereder plats för Alliansen att styra i minoritet”. Varken då eller nu bedriver Alliansen en oppositionspolitik fullt ut och därmed bör de bereda plats för ett riktigt oppositionsparti.

Vi vet precis vad vi gör och tvekar inte inför framtiden att återigen visa upp ert närmast försvinnande utrymme till handling utan oss. Ni har med all önskad tydlighet visat att det inte kommer på tal om överläggningar, samtal eller överenskommelser med oss för att få igenom er politik – nu får ni stå ert kast. Varför ska vi satsa på det förlorande laget?

Andreas Exner, ekonomipolitisk talesperson, SD Borås

Patric Silfverklinga, gruppledare, SD Borås

Björn Qvarnström, vice gruppledare, SD Borås

Jan Nilsson, ordförande, SD Borås

SD Borås tänker fortsätta tala klarspråk

Insändare BT 17-02-28:

Vi tror på en saklig dialog med politiska motståndare, skriver företrädare för SD.

I BT har vårt parti Sverigedemokraterna blivit anklagat för att vara ”främlingsfientligt”, ha ”vidrig människosyn” och så vidare. Vi syftar på Hanna Bernholdssons (MP) och Tom Anderssons (MP) insändare 14/2. Angreppet upprepas av signaturen G-son, BT 26/2.

Det finns ändå en del positivt i G-sons insändare. Han eller hon förefaller förespråka ”samtal, meningsutbyte och dialog” med oss, vilket låter som en utmärkt idé. Vi bokar gärna ett möte med Miljöpartiet, Moderaterna eller vilket parti som helst som vill föra en något sånär öppen dialog om sakernas tillstånd i Borås.

Vår enda invändning är att samtal i konstruktiv anda inte inleds med att man förolämpar varandra. Om man går tillbaka 25 år var Sverigedemokraterna förvisso ett aktivistiskt och problematiskt parti, men det var långt innan någon av oss i SD Borås blev medlem.

Och ja, det finns företrädare som gjort olämpliga uttalanden även på senare år. Men ser man till det senaste decenniet så handlar det oftast om mycket perifera personer i partiet, personer som sedan blivit uteslutna eller uttalanden som lyfts ur sitt sammanhang.

Emellertid, medan andra sopar Sveriges problem under mattan talar vi klarspråk, och det tänker vi fortsätta med. Sverige håller på att rivas isär och stora delar av samhället fungerar inte tillfredsställande på grund av en ansvarslös och populistisk migrationspolitik.

Men vi kan försäkra er om att Sverigedemokraterna är ett till hundra procent demokratiskt parti som fullt ut står bakom den parlamentariska processen. Med våra väljares stöd vill vi reformera samhället genom kompromisser och samarbete med andra partier. Och vi tror på en saklig dialog med politiska motståndare.

Alla är förstås välkomna att diskutera dessa frågor närmare med oss, helt i enlighet med signaturen G-sons förslag.

Jan Nilsson

ordf. SD Borås

Patric Silfverklinga

gruppledare SD Borås

Vi kan se hur skuggsamhället breder ut sig

Debattartikel BT 17-02-24:

Utvecklingen hänger intimt samman med den släpphänta migrationspolitik som har dominerat det senaste decenniet, anser SD i Borås.

Enligt uppgifter som citerades av TT nyligen kan uppemot 49 000 asylsökande förväntas gå under jorden de kommande åren. Dessa ska alltså adderas till de tiotusentals som redan bor illegalt i Sverige. Snart räknar vi alltså antalet personer som lever i det svenska skuggsamhället i hundratusental. Gränspolisen påpekar att en stor del av dem som gömmer sig aldrig kommer att hittas, ännu mindre avvisas. Kapaciteten att avvisa illegala migranter, en ganska besvärlig process, ligger just nu på några tusen per år.

Det här får ganska allvarliga konsekvenser för det svenska samhället. Lever man olagligt i Sverige är möjligheterna till arbete på den reguljära arbetsmarknaden små, varför många försörjer sig genom svartarbete. Det här är arbetsgivarens marknad, där man kan ge några tior i timmen i lön, helt utan rättigheter för den anställde.

Vissa kanske tycker att detta är liberalt och bra, men för det första trängs reguljära ”enkla jobb” bort från arbetsmarknaden genom att seriösa arbetsgivare konkurreras ut. För det andra genereras inga skatteintäkter och för det tredje skapas ett tudelat ”vi och dem-samhälle” med avgrundsdjupa klassklyftor, där människor kan utnyttjas mer eller mindre fritt. Dessutom frodas kriminella nätverk i den här miljön. Allt detta pågår i stor skala i Malmö och Södertälje, men vi befarar att Borås är på väg åt samma håll.

Vänstern och fackföreningsrörelsen borde protestera högljutt mot detta, men därifrån hörs nästan inget. Hur vi kom hit är inte så konstigt. Utvecklingen hänger intimt samman med den släpphänta migrationspolitik som har dominerat det senaste decenniet, i kombination med långtgående rättigheter för den som trotsar myndigheternas beslut om avvisning.

Att motverka skuggsamhällets utbredning innebär för det första att vi behåller och skärper gränskontrollerna och för det andra rent generellt en mer restriktiv migrationspolitik och på alla sätt motverkar att fler personer etablerar sig olagligt i landet. Man behöver också kontrollera exempelvis arbetsgivare mer noggrant.

Det kan vidare tyckas vara okontroversiellt att påstå det är illegalt att vistas illegalt i Sverige, men just detta verkar faktiskt behöva inskärpas. Vi behöver just nu ett samhälle med mer lag och ordning, inte acceptans för dem som anser att lagen gäller à la carte. Alternativet är att vi ger upp delar av samhället där lagen helt enkelt inte gäller, vilket är ett direkt hot mot rättssamhället.

Patric Silfverklinga

gruppledare SD Borås

Jan Nilsson

ordförande SD Borås

Gör Orangeriet till förskola

Borås Stads enda oppositionsparti, Sverigedemokraterna i Borås, publicerade under föregående vecka vårt budgetförslag för 2017. Borås Tidning valde att lyfta upp vissa av våra många satsningar 2016-11-14 i en artikel.

Vi väljer dock att bemöta en del av texten som framkom i artikeln, innan vi berättar mer om våra satsningar. Brygghuset och kulturföreningen Tåget är två verksamheter som vi väljer att prioritera bort till förmån för våra barn och äldre. Pengarna går istället till Borås Stads praktiskt lagda gymnasium och brukare inom äldreomsorgen. Detta innebär dels att våra elever kan lära sig mer och på ett bättre sätt, dels att våra äldre istället får varm, näringsrik mat.

Sedan vill vi gärna bemöta avvecklingen av föreningsbidrag till invandrarföreningar, invandrarservice och mångfaldsinformation. Vi tycker att det var lite synd att Borås tidning väljer att nämna detta utan att berätta hela processen. I Borås Stad finns ytterligare tre institutioner som avser integrationsfrämjande insatser; Svenska för invandrare, Borås Regionens Etablerings Center och Centrum för Flerspråkigt Lärande. Utöver dessa tre finns även många andra mötesplatser och verksamheter där information kan ges. Vi Sverigedemokrater förordar integration genom ordinarie verksamhet och inte särskild. Detta innebär att en individ integreras snabbare in i samhället genom att aktivt deltaga i verksamheter som människor från Sverige befinner sig i. Om man endast umgås med sina landsfränder så bildas ett vi och dem resonemang som i sin tur leder till segregation. Detta är något vi Sverigedemokrater inte tycker är bra.

Självklart satsar vi på mycket mer än det Borås Tidning valde att lyfta fram – vilket ni hittar i vårt hela budgetförslag på följande länk – men nämner några av dem nedan

https://boras.sd.se/sd-boras-budget-2017/

SVERIGEDEMOKRATERNA BORÅS SATSNINGAR I SIFFROR!

* Grundskolenämnden 30 mnkr
* Vård- och Äldrenämnden 23,9 mnkr
* Förskolenämnden 13 mnkr
* Tekniska nämnden 11,1 mnkr
* Kommunstyrelsen 7,6 mnkr
* Fritids- och folkhälsonämnden 7 mnkr
* Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 6,8 mnkr
* Sociala omsorgsnämnden 6,8 mnkr
* Miljö -och konsumentnämnden 5,6 mnkr
* Arbetslivsnämnden 3 mnkr
* Kulturnämnden 2,5 mnkr

NÅGRA NYA UPPDRAG 2017…

– Utökad närvaro i skolor, centrum och utanförskapsområden i Borås Stad.
– Fler praktikplatser och praktiska utbildningar.
– Minska politiker arvoden och införande av ett max belopp per kalendermånad och förtroendevald.
– Fler detaljplanlagda områden för bostäder genom avveckling av Götalandsbanan.
– Förbättrad hjälp och uppföljning av Borås Stads hemlösa medborgare.
– Utökad samverkan med rättsmakten för att stärka tryggheten hos medborgarna.
– Utöka kringpersonal i skolorna för att minska belastningen på lärarna.
– Utveckla möjligheterna för studenter och äldre att sambo, om och när de kvalitativa och personliga egenskaperna tillåter.
– Utökad samverkansuppdrag i de kommunala verksamheterna för att effektivisera och koordinera stöd till individer som är i behov av hjälp, ex. samsjuklighet, LSS, socialpsykiatri och individ- och familjeomsorg.
– Avslå höjd taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning (mer pengar kvar i plånboken).

Sverigedemokraterna – Förändring på riktigt!

Mvh
Patric Silfverklinga, Gruppledare
Jan Nilsson, Ordförande
Andreas Exner, Ekonomipolitisk Talesman

http://www.bt.se/boras/sd-oppna-forskola-i-orangeriet/

Den Svenska Skolan

Då Borås Tidning valt att än så länge inte publicera denna insändare så lägger vi upp den här.

Den svenska skolan skall vara en fristad… fri från de hinder som socialklass, etnicitet eller religion kan skapa. Barn skall ges möjligheten att utveckla sina talanger, komma över sina svagheter och få en förståelse för hur man som medborgare kan leva i detta land och bidra till att göra det starkare och bättre.

Vår svenska skola har en mycket viktig roll att spela framöver. Vi står idag inför stora förändringar av vårt samhälle, vare sig vi vill det eller inte. Rotlösheten och splittringen breder ut sig bland människor, medan krav på nya kunskaper och kompetenser i en föränderlig ekonomi ständigt gör sig påminda.

Vi står idag inför en situation som i vissa avseenden påminner om den era då Sverige 1842 införde Folkskolan. Då började Sverige industrialiseras och nya samhällsklasser växte fram. Bondesamhället började ersättas med något annat. Spänningar uppstod som hotade sammanhållningen. Folkskolan kom i denna situation att förmedla kunskapen om vår gemensamma historia, kulturella särart och gav var och en en meningsfull plats i samhället och färdigheter att klara sin vardag.

Vi i Sverigedemokraterna anser att även i vår egen tid så är skolan en viktig bärare och förmedlare av vilka vi är och vart vi är på väg. Den svenska skolan kan och ska stärka vägen till samhörighet och återskapa tilltron till vårt samhälle. Den ska på ett inkluderande sätt öppna dörren till den gemenskap som vår nation utgör. Vår svenska skola ska tydliggöra individens friheter och möjligheter, men också hennes plikter och skyldigheter.

Vad vi vill satsa på:

– Elevhälsan – de lokala skolornas elevhälsoteam (eht) måste personalmässigt stärkas. Vi har för få skolsköterskor, specialpedagoger psykologer och kuratorer idag.

– Intendenter – ska åter finnas på våra skolor. Dessa skall sköta administration, lokalfrågor och den löpande skötseln av ekonomin, så att våra rektorer kan fokusera på att vara pedagogiska ledare för sina verklsamheter.

– Ordning och reda i skolan – skriftliga ordningsomdömen blir obligatoriska för att understryka vikten av korrekt uppförande.

Patric Silfverklinga SD Borås
Anders Alftberg SD Borås

Islamisk skola i Borås djupt oroande

Grundandet av en muslimsk skola i Borås är en starkt segregerande åtgärd som motverkar integration och inkludering i samhället, skriver Andreas Exner (SD).

Nyligen uppmärksammades att Borås stad ska få en ny skola, Islamiska skolan, vars ledning önskar ha sina lokaler på Norrby, ett av Borås stads utanförskapsområden och en plats där många bekänner sig till islam. Detta är något Sverigedemokraterna motsätter sig.

Trots att Borås stad har avslagit en tidigare ansökan med motivering att detta ökar segregation i samhället så har Skolinspektionen nu gett sitt tillstånd för start av verksamheten. Detta innebär högst troligt att från 1 juni 2017 kommer segregationen och utanförskapsområdet på Norrby att förstärkas ytterligare.

En av de drivande individerna bakom projektet är Abdirizak Waberi, före detta moderat riksdagsman, styrelseledamot för Islamiska skolan och tidigare rektor för Römosseskolan i Göteborg. Römosseskolan kritiserades senast hösten 2015, bland annat för brister i åtgärder mot kränkande behandling, bristande studiero och trygghet, samt för att undervisningen och betygsättningen i arabiska inte motsvarar myndigheternas krav. Detta låter precis som vad Borås stad inte behöver.

Den 11 oktober lyfte Borås Tidning fram Abdirizak Waberis förflutna och det framkommer att han definitivt vill leva i en muslimsk stat. Jag antar att Islamiska skolan är ett delmål i denna vision. Något Borås Tidning inte tar upp är vissa extrema uttalanden som yttrats av Waberi. I SVT-dokumentären Slaget om muslimerna från 2009 berättade Waberi att hans dröm är att leva i ett land där sharia styr. Waberi kan omöjligen ha förbisett att sharia tillåter månggifte, hustrumisshandel och är för påbjuden muslimsk klädkod för kvinnor.

Det är djupt oroande att dessa värderingar nu har så stort fotfäste i det svenska samhället att de börjar institutionaliseras, nu genom en muslimsk skola. Denna nya multikulturella samhällsstruktur och anpassning av det svenska samhället till en växande muslimsk minoritet är något vi i Sverigedemokraterna är starkt kritiska till.

Det framgår av stadgarna för Islamiska skolan att ”[…] skolan har som syfte att bedriva grundläggande och fortbildande undervisning … varvid särskild hänsyn ska tagas till den islamiska kulturen och det arabiska språket.” Jag befarar att detta skulle innebära ren diskriminering av vissa elever till fördel för dem som bekänner sig till islam. I stadgarna finns också en hänvisning till en gammal version av skollagen, som inte gäller längre.

Grundandet av en muslimsk skola i Borås är en starkt segregerande åtgärd som motverkar integration och inkludering i samhället. När nu ett stort antal elever med utländska rötter de facto ska lotsas in i det svenska samhället ska de givetvis bibringas svenska värderingar och få förståelse för landet där de bor. Jag anser att förutsättningarna för detta i en muslimsk skola riskerar att bli allt annat än optimala.

Förutsättningarna för att integreras i ett samhälle ska vara så goda som möjligt. I skollagen står det att skolan skall vara en objektiv plats som främjar kritiskt tänkande och bidrar till en god utbildning. Att implementera islam som en grundläggande byggsten i en skolinstitution påverkar således hela utbildningen och därmed även elevens utveckling och plats i samhället. En subjektiv institution främjar ett vi- och dem-resonemang hos individen där man till slut har svårt att identifiera sig som en del av en större gemenskap och samhället. Skolan måste därför vara en plats som motverkar utanförskap genom att beakta Sveriges kultur och historiska värde.

image

Odemokratiskt av Socialdemokraterna

10442543_10152739979844300_2487918639508207909_n

Vem tar ansvar efter miljöpartiets beslut?

Få medborgare i vårt kära Borås, har väl kunnat undgå nyheten om de familjer som nu tvingas flytta med anledning av det rådande rivningsbeslutet på tre fastigheter vid Skaraborgsvägen samt Alidelundsgatan.

Beslutet i sig innebär nya infrastruktursatsningar i Borås och är inget som vi Sverigedemokrater sätter oss emot, men tillvägagångsättet har hanterats på ett oerhört klandervärdigt sätt. Att dessa familjer, unga som gamla har fått uppsägningen så sent som i juli med beskedet att det skall vara utrymt inom tre månader och dessutom under årets mest febrila semestertid, torde bidra till en enorm stress för de inblandade.

Men det mest kontroversiella i detta handlar mer om kommunikationen från kommunens sida till de boende. Redan den 22 september 2011 beslöt kommunfullmäktige på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP) att kommunen skulle köpa upp två av dessa fastigheter till priset av 10 miljoner kronor av PVA fastighets HB. Dessförinnan (2010) förvärvades grannfastigheterna. Anledningen till dessa köp var att de vid ett senare tillfälle skulle kunna rivas på grund av den då rådande översynen om ett nytt så kallat event-område.

Rivningsbeslutet togs sedermera av kommunstyrelsen den 17 mars i år, där Lokalförsörjningsförvaltningen som även förvaltat fastigheterna tills nu, fått i uppdrag att bistå med hjälp till nytt boende. En hjälp efter att ha talat med de boende helt har uteblivit. Efter en telefonintervju med Lars Nordin, chef för förvaltningen som nu bär ansvaret, blev svaret ”de boende kan ju inte bara sitta med armarna i kors och tro att de skall få all hjälp, utan de måste mera aktivt söka nytt boende på egen hand”.

Allt detta sammantaget lämnar en hel del frågetecken angående den hantering och kommunikation som ovan skrivet återger.

• Varför meddelade ni hyresgästerna så sent, beslutet togs över 100 dagar tidigare?

• Hur löser ni nytt boende till vederbörande?

• Om inte så sker, kommer ni då kasta ut de boende på gatan?

• Med tanke på den rådande bristen av bostäder i Borås, hur kan ni i Miljöpartiet överhuvudtaget driva igenom ett rivningsbeslut utan att på förhand ha en lösning på det hela?

Ni i Miljöpartiet skriker er gärna hesa om den underbart fina människosyn ni försöker förskansa er. Dessvärre briserar trovärdigheten i detta sammanhang och bevisar bara det motsatta, som dessutom i slutändan gör seriositeten i er politik än mer barock.

Andreas Bäckman (SD) kandidat till kommunfullmäktige Borås

Patric Silfverklinga (SD) kandidat till kommunfullmäktige Borås

Crister Spets (SD) kandidat till Riksdag och kommun Borås

Philip Pettersson (SD) kandidat till kommunfullmäktige Borås

 

Insändare i Markbladet

insändare

Unga ser problemen – därför växer vi. (SD)

Unga ser problemen – därför växer vi. (SD)

Vi ungdomar är Sveriges framtid, därför är det av stor vikt att vi också är med och formar samt opponerar oss emot det som påverkar vår framtid negativt. Det finns idag en alldeles för stor åldersskillnad emellan ungdomar och politiker. Detta har lett till att ungdomar känner ett svagt förtroende för politiker och att deras chans till att kunna påverka samhället blir minimal. Idag präglas vårt samhälle tyvärr utav att ungdomar känner sig maktlösa när politiker dagligen målar upp en samhällsbild som inte är verklighetsförankrad – utan bygger på en politisk utopi.
De övriga partiernas politiker står maktlösa inför att få till en förändring och pekar med pekpinnen om att vi måste vara mer öppna och toleranta. Mångkulturen och det stora utanförskapet är en stor bov i detta. Våra ungdomar är de första som märker av politikernas beslut och vi kan därmed ta lärdom utav att de väljer att stödja ett parti som vill ta krafttag emot otryggheten och det stora utanförskapet. Dagens ungdomar befinner sig i en kris som de tidigare generationerna inte tvingats gå igenom. Den rådande bostadsbristen bland unga skapar barriärer när det gäller att försöka söka jobb eller studier på annan ort. En egen bostad är ett stort steg i livet och en möjlighet till att kunna ta sig till en annan ort för att sig an nya utmaningar. Med dagens massinvandring samt bostadsbrist så ser en ljusning på bostadsmarknaden inte ut att närma sig.
Vi i SD kan stolt gå till val på den näst yngsta snittåldern bland partiernas riksdagslistor. Våra riksdagskandidater kommer ifrån alla möjliga yrken och samhällsklasser. Vi vet hur det är att leva i dagens samhälle och inte i den utopi som de rödgröna och alliansen försöker måla upp. Detta gör de enkelt för oss att komma med verklighetsförankrade förslag som förbättrar ungdomarnas situation och inte försämrar. Vi vill ha förändring – På riktigt.

Johan Österlund (SD)

Kommunfullmäktigekandidat Borås

”Antirasisternas” Rasism

”Antirasisternas” Rasism

Efter att nyligen tillbringat en vecka med partivänner vid Almedalen 2014 i Visby, kan jag inte sluta förundras över utvecklingen av det som en gång vart årens höjdpunkt för politiker runt om i landet. Denna årligen traditionsenliga politikervecka har bytts ut till ett massivt PR-jippo med en naiv tävlan om vem som istället kan vara mest normkritisk i samhället.
Seminarier och debatter genomsyrades av diverse kulturmarxister som turades om att beklaga sig över att våra grundlagar tillät ett Sverigevänligt parti som SD komma till tals. Folk som kallade sig antirasister prydde sig med kläder och pins tryckta med texten ”Ja till Mångfald” osv.
Inget fel med det kan tyckas, men det blir oerhört paradoxalt när samma personer på ett narcissistiskt vis rasifierar sig själva och drar på sig en offerkofta om att de blir utsatta för ”strukturell rasism” närhelst de möter på motgångar i livet.
När andra partier påstår att vi sätter grupper emot varandra kan jag inte låta bli att slå dövörat till. Det är nämligen sjuklövern med de rödgröna och kultureliten i spetsen som använder sig av ovan skrivna exempel och sätter folk i olika fack utifrån färgnyanser på huden, religion och ursprung. Att ha den utgångspunkten att folk beroende på hudfärg och ursprung tillskrivs vissa egenskaper bättre eller sämre, är och kommer alltid att vara ren och skär rasism.
Att på en föreläsning anordnad av Socialdemokrater för tro och solidaritet, få höra hur dess partiföreträdare öppet samarbetar med brottsdömda Tobias Hübinette och förklarar för åhörarna att deras agenda är att citat ”utrota vithetsnormen genom utkvotering av vita människor” får ens mage att dra ihop sig.
Så att kalla SD för rasister är inte längre seriöst, när vi som enda parti över huvud taget inte bryr oss om personers härkomst och ser alla människor lika inför lagen.
Så PK-elitens argument faller tyvärr platt likt en plattfisk varje gång de spyr ut sina lögner och kallar hos hatiska. Man hatar inte andra familjer bara för att man älskar sin egen. Utöver det vill de rödgröna även ta bort vårdnadsbidraget som de anser är en kvinnofälla, allt för att fler barn ska in i förskolan så de kan indoktrineras i socialistisk anda.
Vi Sverigevänner sjunker aldrig så lågt och smutskastar andra partier, tänk på det när ni röstar i höst.

Andreas Bäckman (SD Borås)